Przetargi.pl
DOSTAWA PALIW. Numer postępowania: PN-18/2014

Stawy Milickie S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 56-300 Milicz, Ruda Sułowska 20
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3847110 , fax. 71 3847110
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stawy Milickie S.A.
  Ruda Sułowska 20 20
  56-300 Milicz, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3847110, fax. 71 3847110
  REGON: 02146175600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stawymilickie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA PALIW. Numer postępowania: PN-18/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy paliw: oleju napędowego (ON), etyliny bezołowiowej (Pb 95) oraz skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) do samochodów służbowych Zamawiającego poprzez sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych na terenie całego kraju, w tym w odległości nie większej niż 20 km od każdego zakładu znajdującego się w miejscowościach Radziądz, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia, Krośnice, według poniższych założeń: a) szacowana ilość oleju napędowego ON wynosi 10.000 litrów (słownie: dziesięć tysięcy litrów), b) szacowana ilość etyliny bezołowiowej Pb 95 wynosi 9.000 litrów (słownie: dziewięć tysięcy litrów), c) szacowana ilość LPG wynosi 9.000 litrów (słownie: dziewięć tysięcy litrów), d) wyżej wymienione ilości paliw mogą ulec zmianie w zakresie +/- 20% w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, e) Wykonawca zapewni możliwość codziennego tankowania na swoich stacjach w godzinach od 6.00 do 22.00, f) sprzedaż paliw będzie dokonywana bezgotówkowo z wykorzystaniem kart paliwowych, g) wymagany termin płatności wynosi minimum 14 dni. 2. Zakupione paliwa, o których mowa w pkt. 1 muszą spełniać wymagania określone w: 1) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (D. U. z 2008 r. nr 221 poz. 1441 z późn. zm.), 2) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2006 r. w sprawie wymagań dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1851), 3) PN-EN 228: 2005 (U) Paliwa do pojazdów samochodowych. Benzyna bezołowiowa. Wymagania i metody badań, 4) PN-EN 590: 2005 (U) Paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe. Wymagania i metody badań, 5) PN-EN 589: 2004 (U) Paliwa do pojazdów samochodowych LPG. Wymagania i metody badań. 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej Załącznik Nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091300009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Miliczu Nr 89 9582 0000 2000 0024 4417 0023. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu zostanie uznane za wniesione skutecznie, jeżeli w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu, potwierdzoną kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, należy złożyć wraz z ofertą, trwale ją łącząc, zaś oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, należy złożyć w odrębnym opakowaniu dołączonym do oferty. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno w treści zawierać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie, bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 u.p.z.p., 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 4) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 6. Zasady zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ust. 1 - 4 u.p.z.p.: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza lub po unieważnieniu postępowania, 2) Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 u.p.z.p., jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w określonym przez Zamawiającego terminie. 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Zasady zatrzymanie wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a - 5 u.p.z.p.: 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p. nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p. lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. W przypadku nie wniesienia wadium w zakreślonym terminie Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2) u.p.z.p. Zgodnie z art. 24 ust. 4 u.p.z.p. ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Upust
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stawymilickie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach