Przetargi.pl
Zorganizowanie i prowadzenie świetlicy środowiskowej z zajęciami socjoterapeutycznymi w Kowarach

Urząd Miejski w Kowarach ogłasza przetarg

 • Adres: 58-530 Kowary, ul. 1-go Maja 1a
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 718-24-16
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Kowarach
  ul. 1-go Maja 1a 1a
  58-530 Kowary, woj. dolnośląskie
  tel. 075 718-24-16
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowary.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i prowadzenie świetlicy środowiskowej z zajęciami socjoterapeutycznymi w Kowarach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i prowadzeniu zajęć z dziećmi o charakterze socjoterapeutycznym w świetlicy środowiskowej przy ul. Wiejskiej w Kowarach zgodnie z opracowanym przez Oferenta programem i harmonogramem zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci w świetlicy środowiskowej. W zakres usługi wchodzą: 1) prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicy zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej w Kowarach, 2) zabezpieczenie jednego posiłku dziennie (typu podwieczorek) dla dzieci i młodzieży uczęszczających w zajęciach. Jakość i parametry posiłków powinny być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Posiłek powinien dostarczyć nie mniej niż 500 kcl i być zgodny z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży, 3) zapewnienie pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów piśmiennych oraz środków czystości, 4) realizacja programów profilaktycznych w zakresie profilaktyki uzależnień, 5) realizacja programu zajęć sportowych, 6) uwzględnienie w przedłożonym programie pracy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej w świetlicy elementów: profilaktyki uzależnień, promocji zdrowego stylu życia, funkcji opiekuńczo-wychowawczych i zasad współpracy z placówkami oświatowymi i instytucjami działającymi na terenie Kowar w zakresie naboru uczestników świetlicy, 7) zapewnienie pomieszczenia na prowadzenie zajęć świetlicowych o powierzchni użytkowej minimum 20 m? na terenie ulicy Wiejskiej w Kowarach. 8) Wyżej wymieniony zakres zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w pełnym zakresie z uwzględnieniem przedstawionego programu i harmonogramu pracy w świetlicy środowiskowej o charakterze socjoterapeutycznym w Kowarach. Dane wyjściowe: - ilość dzieci i młodzieży objętych działaniem świetlicy minimum 20 osób, maksymalnie 30 osób, - zajęcia w świetlicy powinny być prowadzone codziennie (w dni robocze), z wyłączeniem sobót i niedziel oraz świąt w godzinach popołudniowych (tj. między godz. 14.00 - 18.00) po 4 godziny dziennie zgodnie z załączonym programem. Natomiast w czasie ferii zimowych i wakacji zajęcia w świetlicy prowadzone będą w godzinach między 10.00 - 14.00 na zasadach półkolonii - w okresie jednego miesiąca średnia ilość zajęć w świetlicy w tygodniu powinna wynosić minimum 20 godzin, a w okresie półkolonii minimum 20 godzin, - Odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z wykonywaniem umowy ponosi Wykonawca,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 850000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kowary.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach