Przetargi.pl
Obsługa ratownicza krytej pływalni Delfin w Gliwicach

Miejski Zarząd Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 44-109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25c
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2310031, 3350444 , fax. 032 2310032
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Usług Komunalnych
  ul. Strzelców Bytomskich 25c 25c
  44-109 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032 2310031, 3350444, fax. 032 2310032
  REGON: 27104821200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.gliwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa ratownicza krytej pływalni Delfin w Gliwicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie ratownictwa wodnego. Usługi muszą być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: 1. Ustawą z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. nr 208 poz.1240 z 2011 r.) 2. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23.01.2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 108), jednak nie mniej niż: - w dni powszednie: 2 ratowników w godz. od 6.00-14.00, 3 ratowników w godz. od 14.00-22.00, - soboty, niedziele i święta: 2 ratowników w godz. od 8.00 do 10.00, 3 ratowników w godz. od 10.00 do 20.00, 2 ratowników w godz. od 20.00 do 22.00, - w święta (28 marca, 26 maja 2016) od godz. 14.00 do 22.00 - 3 ratowników, - w dni powszednie w okresie ferii zimowych oraz w wakacje (miesiąc lipiec i sierpień): 2 ratowników w godz. od 6.00 do 9.00, 3 ratowników w godz. od 9.00 do 21.00, 2 ratowników w godz. od 21.00 do 22.00. W razie wystąpienia zmian w harmonogramie wykorzystania niecki basenowej Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości ratowników z dwóch do trzech w ramach zamówień udzielonych zgodnie z prawem opcji.Zamawiający przewidując prawo opcji określa największy możliwy zakres zamówienia na: 15 000 godzin.Załącznik nr 9 zawiera szczegółową informacje na temat dni i ilości godzin do przepracowania. Usługi mają być realizowane w sposób ciągły, w czasie godzin otwarcia pływalni, przez ratowników, którzy posiadają wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia ratownika wodnego, a w szczególności: - aktualne uprawnienia ratownika wodnego nadane przez uprawniony podmiot zgodnie z Ustawą z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. nr 208 poz.1240 z 2011 r.) oraz aktami wykonawczymi do tejże ustawy, - ukończony kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, umożliwiający wykonywanie czynności określonych art. 14 pkt 1-9 ustawy z dnia 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757), - aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku ratownika wodnego, - aktualne badania do celów sanitarno- epidemiologicznych, - przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i ppoż. Do zakresu obowiązków ratowników krytej pływalni należeć będzie: - stawienie się na stanowisko świadczenia usług objętych niniejszą umową punktualnie i w stanie psychofizycznym umożliwiającym odpowiedzialne i rzetelne świadczenie usług. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających lub narkotyków nie będą dopuszczone do świadczenia usług, - zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni, - udzielanie pomocy przedmedycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, - wykonywanie poleceń kierownika pływalni wynikające z zakresu przestrzegania regulaminu porządkowego i organizacyjnego, - wykonywanie innych poleceń kierownika pływalni, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny osób przebywających w obrębie niecki basenowej, - kontrola przestrzegania przez osoby korzystające z pływalni Regulaminu Pływalni, porządku publicznego oraz ogólnie przyjętych norm zachowania, - dbałość o porządek w pomieszczeniach udostępnionych Wykonawcy, - udostępnianie osobom korzystającym z pływalni urządzeń oraz wyposażenia (np. udostępnianie sprzętu do nauki pływania) oraz nadzór nad poprawnością użytkowania i oddawania, - kontrola nad powierzonym mieniem i zgłaszanie kierownikowi obiektu wszelkich nieprawidłowości wynikających z powyższego, - sprawdzenie przed otwarciem pływalni stanu technicznego urządzeń, sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu obiektu, a w przypadku zauważonych nieprawidłowości lub uszkodzeń, zgłoszenie kierownikowi obiektu lub osobie przez niego wyznaczoną z wpisem do dziennika pracy, - reagowanie i informowanie kierownika pływalni lub osoby przez niego wyznaczonej, o wszelkiego rodzaju nieprawidłowościach mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników pływalni, - kontrola stanu wody w nieckach basenowych i basenach Whirpool polegająca na sprawdzeniu temperatury wody (pierwszy pomiar - początek zmiany), monitorowania stanu wody tj. sprawdzanie czy nie występują zanieczyszczenia obce w wodzie. W przypadku stwierdzenia występowania zanieczyszczeń obcych w wodzie należy je usunąć podbierakiem, - jeżeli nie jest to możliwe, fakt ten należy zgłosić kierownikowi pływalni lub osobie wyznaczonej przez kierownika. W przypadku wystąpienia zanieczyszczeń mających wpływ na stan wody pod względem sanitarno - epidemiologicznym - niezwłoczne poinformowanie kierownika pływalni, - codzienna kontrola stanu dwóch zjeżdżalni wodnych - przed udostępnieniem dla użytkowników - fizyczne sprawdzenie zjeżdżalni na całej ich długości oraz poprawności funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, - likwidowanie zanieczyszczeń powstałych w wodzie i wokół niecek, - zapobieganie wszelkim szkodom materialnym wyrządzanym przez użytkowników basenu, - kontrola stanu apteczek pierwszej pomocy oraz zgłaszanie kierownikowi pływalni konieczności uzupełnienia apteczki w niezbędne środki, - sygnalizowanie za pomocą urządzeń alarmowych przekroczenia w obowiązującym na terenie pływalni porządku oraz pomoc w akcji ewakuacyjnej na obiekcie zgodnie z procedurą, - udzielanie klientom wyczerpujących informacji na temat regulaminu oraz obsługi i działania urządzeń na terenie pływalni, - po zakończeniu zmiany kontrola pomieszczeń znajdujących się na terenie hali basenowej (dopilnowanie opuszczania niecek basenowych, natrysków, szatni przez wszystkich kąpiących się), - po zakończonej zmianie - pozostawienie należytego porządku w pomieszczeniach udostępnionych Wykonawcy - tj. m.in. dyżurka ratowników oraz punkt udzielania pierwszej pomocy, wyłączenie sprzętu nagłaśniającego i części oświetlenia, - Zamawiający wprowadza całkowity zakaz korzystania przez ratowników z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas pełnienia dyżurów - poza wyjątkowymi sytuacjami zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego lub mienia. Za każdy zaistniały przypadek korzystania/używania przez ratownika podczas pełnienia dyżuru telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego w celach innych niż zaalarmowanie o zagrożeniu zdrowia i życia ludzkiego lub mienia wykonawca zapłaci karę umowną. Pozostałe obowiązki Wykonawcy: - z pomieszczeń przekazanych na potrzeby wykonania usług będących przedmiotem umowy mogą korzystać tylko te osoby, które będą na aktualnym grafiku pracy, - ratownicy realizujący niniejszą umowę nie mogą podejmować żadnej działalności gospodarczej w miejscu pracy (wykonywania usługi), - Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do zapewnienia odzieży dla ratowników zgodnie z przepisami BHP oraz zgodnie z wytycznymi w tym zakresie, - Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony mu przez Zamawiającego sprzęt, - Wykonawca imiennie wyznacza, na każdej zmianie kierownika zmiany, nadzorującego wypełnianie przepisów obowiązujących służby ratownicze na pływalni, - Wykonawca samodzielnie prowadzi dokumentację pracy ratowników z wpisami przebiegu pracy na każdej zmianie w dzienniku pracy oraz dzienniku udzielania pierwszej pomocy przez ratowników wodnych, - Wykonawca przestrzega procedur w zakresie obejmowania, przekazywania i zakończenia dyżurów, - Wykonawca udziela pomocy w organizowaniu imprez sportowych i zawodów, - przed rozpoczęciem pracy na obiekcie Wykonawca zapozna ratowników świadczących usługi z Regulaminem Pływalni oraz Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego - potwierdzając to własnoręcznym podpisem, - Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu do 2 dni przed końcem każdego miesiąca kalendarzowego imienny harmonogram świadczenia usług przez ratowników na pływalni obejmujący wszystkie dni następnego miesiąca. Wszelkie zmiany w harmonogramie muszą być naniesione na grafik, który udostępniony będzie w pomieszczeniu ratowników na pływalni, - Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kopie (kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz do wglądu oryginał przed rozpoczęciem realizacji umowy oraz każdorazowo w razie zatrudnienia nowych osób do realizacji zadań będących przedmiotem Umowy następujących dokumentów: - aktualnych uprawnień nadanych przez uprawniony podmiot - uprawnienia ratownika wodnego, -ważnego dokumentu potwierdzającego ukończony kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, -ważnych badań do celów epidemiologiczno - sanitarnych. Powyższe dokumenty każda z osób wykonująca dyżur powinna mieć przy sobie w razie konieczności ich okazania odpowiednim służbom. Miejsce świadczenia usług - Kryta Pływalnia DELFIN, ul. Warszawska 35, 44-100 Gliwice W hali basenowej zlokalizowane są: - niecka basenowa o wymiarach 25,04 x 12,5 m i głębokości od 1,2 do 1,8 m z dnem o jednostajnym spadku wyłożonym płytkami ceramicznymi koloru jasnoniebieskiego, z normatywnymi liniami torowymi wykonanymi z ciemnogranatowych płytek ceramicznych. Wzdłuż trzech ścian wyłożonych takimi samymi płytkami ceramicznymi zlokalizowana jest normatywna listwa spoczynkowa. W czterech narożnikach zlokalizowane są wystające poza lico ściany wyciągane drabinki z chromoniklu. Dopływ w postaci 55 szt. szachownicowo rozlokowanych punktowych dopływów, natomiast odpływ w postaci przelewów górnych typu fińskiego usytuowanych wzdłuż dwóch dłuższych boków niecki basenowej. Do spuszczania wody służy 5 szt. punktowych odpływów zlokalizowanych w dnie części głębokiej. Z obydwu stron, wzdłuż krótszych boków basenu znajdują się wystające ponad poziom obejścia murki nawrotowe na których od strony głębokiej wody można osadzić 6 szt. ażurowych, wyciąganych słupków startowych wykonanych z chromoniklu, - z dodatkowych atrakcji należy wymienić: w bocznej ścianie od strony wody płytkiej usytuowano 3 szt. dysz - biczy wodnych, 3 szt. wnęk z masażami powietrzno - wodnymi denno - bocznymi, - 2 przeciwprądy i gejzer powietrzny, - we wnęce zlokalizowanej 6,0 m od dłuższego boku niecki basenowej znajduje się wanna hamownicza dla dwóch zjeżdżalni rurowych o głębokości od 0,6 do 1,0 m, z wystającymi ponad dno grzybkami wlotowymi wody o powierzchni 25,8 m2, - w drugiej wnęce częściowo odgrodzonej od hali basenowej ścianką wykonaną z luksferów usytuowany jest nieregularnego kształtu (nerka) brodzik o powierzchni 55,4 m2 stałej głębokości 0,6 m i dwóch dodatkowych atrakcjach: kaskada typy Grzybek i zjeżdżalnia typu Słonik, - w trzeciej wnęce znajdują się dwa baseny Whirpool - lustro wody o średnicy 1,80 m każdy, - z hali basenowej jest wejście do bezobsługowej sauny, - obejścia wokół wszystkich basenów wykonane są z antypoślizgowych płytek ceramicznych koloru jasnokremowego. Maksymalna dopuszczalna ilość osób w strefie basenowej nie może przekroczyć 80 osób. Średnia ilość osób korzystających z basenu w ciągu dnia wynosi ok. 490 osób. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.* Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.* * - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem Certyfikat ISO
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 752520007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 3 000,- zł (trzy tysiące)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzuk.gliwice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach