Przetargi.pl
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji: 1.Szkoły Podstawowej nr 4 w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 23, 2.Szkoły Podstawowej nr 6 w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia 4, 3.Przedszkola nr 5 w Pyskowicach przy ul. Szopena 9B, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Gmina Pyskowice ogłasza przetarg

 • Adres: 44-120 Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3326000 , fax. 32 3326002
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pyskowice
  ul. Strzelców Bytomskich 3 3
  44-120 Pyskowice, woj. śląskie
  tel. 32 3326000, fax. 32 3326002
  REGON: 27625759300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pyskowice.pl.
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji: 1.Szkoły Podstawowej nr 4 w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 23, 2.Szkoły Podstawowej nr 6 w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia 4, 3.Przedszkola nr 5 w Pyskowicach przy ul. Szopena 9B, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych pn.: 1)Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 23, 2)Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia 4, 3)Termomodernizacja Przedszkola nr 5 w Pyskowicach przy ul;. Szopena 9B, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją w/w zadań inwestycyjnych. 2.Dokumentację projektową należy opracować, oddzielnie dla każdego obiektu, w oparciu audyty energetyczne stanowiące załączniki nr 7 do 11 do niniejszej SIWZ. 3.Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 71221000-3 Usługi projektowe w zakresie obiektów budowlanych, 71248000-8 nadzór nad projektem i dokumentacją (nadzór autorski). 4.Charakterystyka obiektów i parametry techniczne: 1)Szkoła Podstawowa nr 4 w Pyskowicach składa się z trzykondygnacyjnego i podpiwniczonego budynku głównego oraz segmentu sportowego mieszczącego salę gimnastyczną. Źródłem ciepła jest miejska sieć ciepłownicza. Powierzchnia użytkowa 2 620 m?, kubatura 8 658 m?, 2)Szkoła Podstawowa nr 6 składa się ze zdylatowanych segmentów tworzących 1)cztery zasadnicze człony tj. trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony budynek główny, przewiązkę parterową mieszcząca szatnię centralną oraz pomieszczenia administracyjne, parterową i częściowo podpiwniczoną część socjalną ze świetlicą, jadalnią i kuchnią z zapleczem oraz część sportową, parterową z salą gimnastyczną i zapleczem. Źródłem ciepła jest lokalna kotłownia gazowa. Planowane jest podłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Powierzchnia użytkowa 4 445 m?, kubatura 13 448 m?, 2)Przedszkole nr 5 w Pyskowicach składa się z dwóch dwukondygnacyjnych i podpiwniczonych segmentów i łącznika. Źródłem ciepła jest miejska sieć ciepłownicza. Powierzchnia użytkowa 1 169 m?, kubatura 5 942 m?. 2.Zamówieniem objęte jest: 1)Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 202, poz. 2071 z późniejszymi zmianami), obejmującej (wg branż): a)projekt budowlany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 4620 - w ilości 5 egz., b)projekty wykonawcze - w ilości 5 egz., c)przedmiary robót - w ilości 2 egz., zawierający dodatkową kolumnę dającą możliwość wypełnienia przez oferenta (wg branż), d)informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - w ilości 5 egz., 2)Opracowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) - w ilości 5 egz. 3)Opracowanie kosztorysów inwestorskich (wg branż) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz. 13890 - w ilości 2 egz wraz z aktualizacją (wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia trzykrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie 3 lat od daty odbioru dokumentacji technicznej), 4)Wykonanie inwentaryzacji do celów projektowych oraz uzyskanie wszelkich dokumentów, uzgodnień, opinii i decyzji niezbędnych do zgłoszenia robót lub uzyskania pozwolenia na budowę, w przypadku gdy będzie wymagane. 5)Złożenie kompletnego wniosku zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Gliwicach lub uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, jeżeli będzie wymagana. 6)Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. 7)Przedmiot zamówienia należy dostarczyć także w wersji elektronicznej (płyta CD). 3.Zakres opracowania. 1)Opracowanie projektu termomodernizacji obejmującego przedsięwzięcia termomodernizacyjne przewidziane do realizacji w opracowanych audytach energetycznych: a)audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej nr 4 - szczególnie pkt 8 (opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji), b)audyt energetyczny oświetlenia budynku Szkoły Podstawowej nr 4, c)audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej nr 6 - szczególnie pkt 8, d)audyt energetyczny oświetlenia budynku Szkoły Podstawowej nr 6, e) a)audyt energetyczny budynku Przedszkola nr 5 - szczególnie pkt 8, b)audyt energetyczny oświetlenia budynku Przedszkola nr 5. 2)Roboty budowlane związane z termomodernizacją obejmują między innymi: a)docieplenie ścian wraz z wyprawą tynkarską i projektem kolorystyki z uwzględnieniem umieszczenia logo szkoły na wskazanej przez Zamawiającego elewacji, b)osuszanie piwnic wraz z izolacją pionową i drenażem wokół budynku, c)wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, d)ocieplenie dachów wraz z izolacją, e)wymianę parapetów i instalacji odgromowej, f)wymianę instalacji c.o. - dla Szkoły Podstawowej nr 6 wymianę instalacji c.o. należy wykonać w dwóch wariantach (z wymianą istniejących kotłów lub z podłączeniem do sieci miejskiej), g)wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, h)roboty elektryczne w niezbędnym zakresie, i)roboty konieczne po pracach budowlanych (malarskie, tynkowe, posadzkarskie, licowanie ścian itp.), j)inne roboty konieczne wynikłe w trakcie projektowania, a niezbędne do zrealizowania. 3)Zamawiający zastrzega, by informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń określały przedmiot zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenie parametrów precyzujących rodzaj, standard i inne istotne elementy). 4)Przed sporządzeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie w celu oszacowania, na własną odpowiedzialność, wszystkich niezbędnych kosztów opracowania dokumentacji oraz uzyskania wszystkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 5)Przedmiot zamówienia zostanie wykorzystany przez Zamawiającego do pozyskania środków UE w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 DLA PODDZIAŁANIA 4.3.1 Efektywność energetyczna. W ramach przedmiotowego konkursu wskaźnikami obligatoryjnymi dla wszystkich wnioskodawców (wg Załącznika nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań) są: wskaźniki rezultatu bezpośredniego: a)stopień redukcji PM10, b)ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, c)ilość zaoszczędzonej energii cieplnej, d)zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu, wskaźniki produktu: a) zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, b) szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych. W związku z powyższym w projekcie winny być określone w/w wskaźniki. 6)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 100 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania dokumentacji projektowej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pyskowice.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach