Przetargi.pl
Obsługa Punktów Informacyjno - Dyspozycyjnych w ŚZDW Kielce w następujących punktach: siedziba ŚZDW, OD Zgórsko, OD Łopuszno, OD Pińczów, OD Staszów, OD Nowa Słupia, OD Ćmielów i OD Tempoczów w okresie od 15 października 2020 do 15 kwietnia 2021 roku i od 15 Października 2021 roku do 15 kwietnia 2022 roku w podziale na 3 zadania częściowe

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 25-602 Kielce, ul. Jagiellońska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 347-04-71,80,81,90,91 , fax. 041 347-04-70
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Jagiellońska 72
  25-602 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 347-04-71,80,81,90,91, fax. 041 347-04-70
  REGON: 12757400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szdw.kielce.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa Punktów Informacyjno - Dyspozycyjnych w ŚZDW Kielce w następujących punktach: siedziba ŚZDW, OD Zgórsko, OD Łopuszno, OD Pińczów, OD Staszów, OD Nowa Słupia, OD Ćmielów i OD Tempoczów w okresie od 15 października 2020 do 15 kwietnia 2021 roku i od 15 Października 2021 roku do 15 kwietnia 2022 roku w podziale na 3 zadania częściowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Obsługa Punktów Informacyjno - Dyspozycyjnych w ŚZDW Kielce w następujących punktach: siedziba ŚZDW, OD Zgórsko, OD Łopuszno, OD Pińczów, OD Staszów, OD Nowa Słupia, OD Ćmielów i OD Tempoczów w okresie od 15 października 2020 do 15 kwietnia 2021 roku i od 15 Października 2021 roku do 15 kwietnia 2022 roku w podziale na 3 zadania częściowe”. Zadanie Nr 1: Obsługa Punktów Informacyjno-Dyspozycyjnych w ŚZDW Kielce w siedzibie ŚZDW - w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta, oraz 24.12.2020, 31.12.2020, 24.12.2021, 31.12.2021) w godzinach 6:00 – 20:00. Zadanie Nr 2: Obsługa Punktów Informacyjno-Dyspozycyjnych w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Zgórsku - OD Zgórsko, OD Łopuszno, OD Pińczów w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) od piątku godziny 19:00 do poniedziałku do godziny 7:00, święta ruchome od godz. 1900 w dniu poprzedzającym do godziny 7:00 dnia po dniu świątecznym oraz od 19:00 dnia 23.12.2020 do 24.12.2020 do 19:00, 30.12.2020 od 19:00 do 31.12.2020 do 1900, od 19:00 dnia 23.12.2021 do 24.12.2021 do 19:00, 30.12.2021 od 19:00 do 31.12.2021 do 19:00. Zadanie Nr 3: Obsługa Punktów Informacyjno-Dyspozycyjnych w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Staszowie - OD Staszów, OD Nowa Słupia, OD Jastków, gm. Ćmielów i OD Tempoczów w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) od piątku godziny 19:00 do poniedziałku do godziny 7:00, oraz od 1900 dnia 23.12.2020 do 24.12.2020 do 19:00, 30.12.2020 od 19:00 do 31.12.2020 do 19:00, od 19:00 dnia 23.12.2021 do 24.12.2021 do 19:00, 30.12.2021 od 19:00 do 31.12.2021 do 19:00. Przewidywany zakres prac w sezonie zimowym 2020/2021 wynosi: 13 090 godzin (ŚZDW – 826 godz., RDW Zgórsko – 5 256 godz., RDW Staszów – 7 008 godz.). Przewidywany zakres prac w sezonie zimowym 2021/2022 wynosi: 12 614 godzin (ŚZDW – 770 godz., RDW Zgórsko – 5 076 godz., RDW Staszów – 6 768 godz.) zgodnie z harmonogramem pełnienia dyżurów. 2. Zakres realizacji zamówienia tj. Lokalizacja Punktów Informacyjno – Dyspozycyjnych, Zakres czynności dyżurnego w siedzibie ŚZDW i w siedzibie Obwodu Drogowego, Zestawienia ilości godzin pracy przy obsłudze Punktów Informacyjno - Dyspozycyjnych w ŚZDW Kielce, został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71330000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach