Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 249 94 08 , fax. 41 247 01 27
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Świętokrzyska 22
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 249 94 08, fax. 41 247 01 27
  REGON: 29107440600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.ostrowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka or

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Laptop z systemem operacyjnym – 128 szt. 2) Oprogramowanie biurowe – 128 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach