Przetargi.pl
Obsługa prawna Wydziału Architektury w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza przetarg

 • Adres: 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 756 48 10, 717-53-85 , fax. 022 756 48 85, 7564608
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
  ul. Warszawska 32
  05-520 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie
  tel. 022 756 48 10, 717-53-85, fax. 022 756 48 85, 7564608
  REGON: 01327104500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.konstancinjeziorna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa prawna Wydziału Architektury w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pomocy prawnej dla Wydziału Architektury Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 791000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie osoby, która będzie odbywała dyżury w siedzibie Zamawiającego
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.konstancin.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach