Przetargi.pl
Usługę drukowania, pakowania, adresowania, insertowania oraz dostawy 11 wydań pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. Kronika Mazowiecka na 2011 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ogłasza przetarg

 • Adres: 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 59 79 100 , fax. 022 59 79 290, 59 79 603
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  ul. Jagiellońska 26 26
  03-719 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 59 79 100, fax. 022 59 79 290, 59 79 603
  REGON: 01327263600018
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mazovia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługę drukowania, pakowania, adresowania, insertowania oraz dostawy 11 wydań pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. Kronika Mazowiecka na 2011 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania, pakowania, adresowania oraz dostawy 11 wydań (tj. 12 numerów, w tym 10 numerów pojedynczych i 1 numeru łączonego - lipcowo-sierpniowego; 48 stron + 4 strony okładki dla każdego numeru), a także insertowania pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. Kronika Mazowiecka (według koncepcji Zamawiającego) na 2011 r., w nakładzie 12 500 egz., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Cena za dołączenie 1 szt. insertu
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.mazovia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach