Przetargi.pl
Obsługa Inwestorska dla zadania pn: Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Mariackiej w Radlinie w ramach zadania pn. Wiadukt ul. Mariacka w Radlinie.

Miasto Radlin ogłasza przetarg

 • Adres: 44-310 Radlin, ul. Rymera
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 590 200, , fax. 324 590 205
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Radlin
  ul. Rymera 15
  44-310 Radlin, woj. śląskie
  tel. 324 590 200, , fax. 324 590 205
  REGON: 273359940
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.radlin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa Inwestorska dla zadania pn: Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Mariackiej w Radlinie w ramach zadania pn. Wiadukt ul. Mariacka w Radlinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obowiązki Obsługi Inwestorskiej: 1) obowiązki określone w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn.zm.): a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych (...) oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy, 2) kontrola ilości i wartości wykonanych robót, w tym sprawdzanie kosztorysów powykonawczych i faktur, w ciągu 5 dni od daty przekazania przez Wykonawcę robót lub Zlecającego, kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót, 3) przystąpienie do odbioru elementu lub etapu robót zgłoszonych do odbioru w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości o gotowości odbioru robót od Wykonawcy robót lub Zlecającego, 4) przygotowanie rozliczenia końcowego robót w ciągu 5 dni od daty przekazania przez Wykonawcę robót lub Zlecającego, 5) informowanie Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na: koszt inwestycji, termin realizacji inwestycji, jakość robót, postępie w realizacji zakresu rzeczowego robót, 6) bieżące potwierdzanie zapisów dokonywanych przez kierownika budowy w dzienniku budowy, 7) sporządzenie kosztorysów inwestorskich w przypadku zmian w umowie, wraz z późniejszym pełnieniem wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej SIWZ nad takimi pracami, 8) pobyty na budowie co najmniej 15 razy w w którym wykonywane są roboty budowlane przez Wykonawcę robót budowlanych; każdą wizytę należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach