Przetargi.pl
„Obsługa geodezyjna Gminy Miejskiej Rumia w zakresie podziałów geodezyjnych oraz wskazań i wznowień punktów granicznych”.

Gmina Miejska Rumia ogłasza przetarg

 • Adres: 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 719 410 , fax. 586 796 517
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Rumia
  ul. Sobieskiego 7
  84-230 Rumia, woj. pomorskie
  tel. 586 719 410, fax. 586 796 517
  REGON: 52525700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.rumia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Obsługa geodezyjna Gminy Miejskiej Rumia w zakresie podziałów geodezyjnych oraz wskazań i wznowień punktów granicznych”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Obsługa geodezyjna Gminy Miejskiej Rumia w zakresie podziałów geodezyjnych oraz wskazań i wznowień punktów granicznych”. 2. Obsługa geodezyjna w zakresie podziałów nieruchomości obejmuje: a) wykonanie wstępnego projektu podziału (o ile wymagają tego przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami), b) wykonanie ostatecznego projektu podziału, c) stabilizacja nowych granic i złożenie operatu technicznego do Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, d) wskazanie (wznowienie) granic jednej działki (niezależnie od jej wielkości i ilości punktów granicznych ją tworzących z ewentualną zmianą powierzchni działki w Ewidencji Gruntów). 3. Oferowane usługi muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego oraz zostać wykonane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia i na warunkach zawartych we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71332000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach