Przetargi.pl
Obiekt nr 1 - Rzeki, kanały, wały - konserwacja bieżąca i gruntowna - gm.: Gniew, Pelplin, Subkowy, Tczew, pow. Tczew; gm. Starogard Gdański, pow. Starogard Gdański Obiekt nr 2 - Rzeki i kanały - konserwacja bieżąca i gruntowna - gm.: Smętowo Graniczne, Osieczna, Lubichowo, Osiek, Starogard Gdański, pow. Starogard Gdański

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 80-531 Gdańsk, ul. Sucha 12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3432254 do 56 w. 214 , fax. 058 3432617
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Dział Zamówień Publicznych
  ul. Sucha 12 12
  80-531 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3432254 do 56 w. 214, fax. 058 3432617
  REGON: 00008319000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zmiuw.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obiekt nr 1 - Rzeki, kanały, wały - konserwacja bieżąca i gruntowna - gm.: Gniew, Pelplin, Subkowy, Tczew, pow. Tczew; gm. Starogard Gdański, pow. Starogard Gdański Obiekt nr 2 - Rzeki i kanały - konserwacja bieżąca i gruntowna - gm.: Smętowo Graniczne, Osieczna, Lubichowo, Osiek, Starogard Gdański, pow. Starogard Gdański
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na obiektach, z których każdy stanowi oddzielne zamówienie publiczne, na terenie powiatów: Tczew i Starogard Gd.; 2. charakterystykę obiektów, lokalizację, sposób wykonania robót budowlanych oraz przedmiary robót, określają uproszczone dokumentacje projektowe stanowiące TOM III SIWZ; 3. wykaz obiektów, z których każdy stanowi oddzielne zamówienie publiczne oraz terminy wykonania robót na poszczególnych obiektach określono w druku (wykaz obiektów), stanowiącym integralną część SIWZ;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452464007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.zmiuw.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach