Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Małcużyńskiego w Słupsku

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 59 841 00 91 , fax. +48 59 848 37 35
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
  ul. Przemysłowa 73 73
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. +48 59 841 00 91, fax. +48 59 848 37 35
  REGON: 22122171500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zimslupsk.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Małcużyńskiego w Słupsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. Przebudowa ulicy Małcużyńskiego w Słupsku. 2. Łączna długość planowanej przebudowy ulicy wynosi ok. 0,6 km. 3. Zestawienie powierzchni objętych przebudową: 1) jezdnie bitumiczne SMA o powierzchni - 4.798,00 m2, 2) chodniki z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm o powierzchni - 2.989,00 m2, 3) ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego koloru czerwonego o powierzchni - 1.429,00 m2, 4) ciąg pieszo - rowerowy z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm koloru grafitowego bez fazy o powierzchni - 450,00 m2, 5) zjazdy i stanowiska parkingowe z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni - 959,00 m2. 4. Zakres przebudowy ulicy: 1) branża drogowa obejmująca przebudowę nawierzchni wszystkich elementów zagospodarowania pasa drogowego, w tym: a) przebudowę jezdni bitumicznej ul. Małcużyńskiego, b) budowę i przebudowę chodników z brukowej kostki betonowej, c) budowę i przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych z brukowej kostki betonowej, d) budowę ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego koloru czerwonego gr. 5 cm, e) budowę ciągu pieszo - rowerowego z brukowej kostki betonowej gr 6 cm koloru grafitowego bez fazy, f) wykonanie stałej i czasowej organizacji ruchu; 2) branża sanitarna: a) budowa kanału deszczowego z rur PVC SN 8 ze ścianką litą o średnicy 200 mm, b) budowa wpustów deszczowych betonowych o średnicy 500 mm z częścią osadnikową H=1,0 m, kratką żeliwną uchylną wraz z przykanalikami z rur PVC SN 8 ze ścianką litą o średnicy 160 mm i 200 mm, c) budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm z włazem żeliwnym ciężkim z przykręcaną pokrywą, d) wymiana, na wszystkich istniejących studniach, włazów żeliwnych na nowe z przykręcaną pokrywą typu D-400; 3) branża elektryczna i teletechniczna: a) budowa sieci oświetlenia drogowego o łącznej długości 926,00 m, b) budowa oświetlenia ulicznego - słupy ocynkowane, o wysokości 11 m z wysięgnikiem 2 m i kącie nachylenia 5 stopni, posadowione na prefabrykowanym fundamencie betonowym - 26 szt., c) montaż opraw oświetleniowych: - moc znamionowa całego układu świetlnego < 150 W , - napięcie znamionowe 230 V +- 10%, - skuteczność świetlna oprawy > 100 lm/W, - temperatura barwowa 4200 K +- 100K, - stopień ochrony IP> 65, - stopień IK >= 0,8, - oprawy oświetleniowe muszą posiadać certyfikat ENEC; Wykonawca przedstawi obliczenia fotometryczne oferowanych opraw dla warunków według projektu budowlano - wykonawczego, spełniające założenia klasy oświetleniowej ME 4a, d) demontaż słupów oświetleniowych - 18 szt., e) usunięcie kolizji elektroenergetycznych związanych z budową oświetlenia drogowego, f) budowa szafki oświetleniowej, g) budowa kanalizacji technicznej 2-otworowej ~623,5 m, h) budowa studni SKR-2 - 15 szt.; 4) branża zieleni: a) wycinka drzew: - 12 sztuk (zmiana w pozycji 1.1 przedmiaru robót zieleni i małej architektury) wyciąć piłą mechaniczną wraz z karczowaniem pni i wywożeniem uzyskanego urobku drewna do magazynu drewna mieszczącego się w Słupsku przy ul. Grunwaldzkiej 4, - oczyszczenie terenu z pozostałości po karczowaniu z powierzchni 79,0 m? wraz z wywozem nieczystości; b) nasadzenia drzew i krzewów: - przesadzenie 1.140 sztuk krzewów liściastych, - przesadzenie 39 sztuk drzew ( zmiana w pozycji 2.2 przedmiaru robót zieleni i małej architektury) - wbicie 117 sztuk palików drewnianych iglastych do drzew wraz z wiązadłami , po 3 paliki na jedno drzewo (zmiana w pozycji 2.7 przedmiaru robót zieleni i małej architektury), - sadzenie 2.745 sztuk krzewów liściastych (w kontenerach) - szczegółowe informacje odnośnie wysokości i wielkości donicy omówiono w Projekcie zieleni; c) wykonanie trawników: - dywanowych siewem, stosując mieszankę ziemi urodzajnej z torfem ( w stosunku 8:2) na terenie płaskim z nawożeniem na powierzchni 3.552 m?; d) mała architektura: - zakup i montaż 10 sztuk stalowych koszy o pojemności 60 l trwale mocowanych w gruncie z obudową z blachy ocynkowanej malowane proszkowo z wymiennym wkładem wewnętrznym (wiadrem); pokrywa kosza z bocznymi otworami uniemożliwiającymi wrzucanie śmieci o dużych gabarytach; e) pielęgnacja zieleni w okresie 1 roku gwarancji: - pielęgnacja 3.885 sztuk krzewów liściastych, obejmująca 4x pielenie i usuwanie odrostów, 1x nawożenie nawozem wieloskładnikowym, 1x przycięcie formujące, usunięcie kwiatostanów, 8x podlewanie, 1x zabezpieczenie na okres zimy, - pielęgnacja 39 sztuk drzew liściastych, obejmująca 4x pielenie misek, 1x nawożenie nawozem wieloskładnikowym, 1x przycięcie formujące, usunięcie kwiatostanów, 8x podlewanie, 1x zabezpieczenie na okres zimowy, - pielęgnacja 3.552 m? łącznie trawników dywanowych na terenie płaskim obejmująca 3x pielenie chwastów, 1x nawożenie, 12x koszenie trawników wraz z wygrabieniem i wywozem pokosu, 10 % dosiewu trawy, 24x podlewanie, 12x wałowanie trawy; f) zasady wycinki i odbioru drewna: - przed przystąpieniem do wycinki drzew obowiązkiem Wykonawcy jest powiadomienie inspektora odpowiedzialnego za nadzór nad pracami zieleniarskimi celem wykonania szacunków brakarskich, - po wycince drzew należy drewno ułożyć w stosy, celem obmiarów i uzyskania asygnaty na przewóz drewna do magazynu, - osoba odpowiedzialna za magazyn drewna wystawia stosowny dokument (wykaz odbiorczy drewna), który należy dołączyć do protokołu odbioru robót. 5. Szczegółowy zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa wraz ze SST opracowana przez Grzegorza Knitter prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi Inwestycyjne Grzegorz Knitter, Karnieszewice 45b, 76-004 Sianów. Dokumenty powyższe stanowią integralną część SIWZ (zakres dokumentacji opisany został na stronie nr 2 i 3 SIWZ). 6. Roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej, które należy wykonać i ująć w cenie oferty: a) przebudowę istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Szczecińskiej i Małcużyńskiego, w tym: - przestawienie wraz z wymianą masztów w celu dostosowania nowej lokalizacji przejścia dla pieszych i drogi rowerowej, - montaż nowych masztów z sygnalizatorami dla rowerzystów, - montaż masztu z wysięgnikiem w celu zainstalowania latarni sygnalizacyjnych nad jezdnią, - wymiana sterownika sygnalizacji, - wykonanie sieci kablowej w celu podłączenia przestawianych i dostawionych sygnalizatorów dla rowerzystów, - przeprogramowanie sterownika, - oczyszczenie i pomalowanie antykorozyjnie istniejących słupów trakcyjnych, na których umieszczone są wysięgniki; b) sterownik sygnalizacji musi spełniać wszystkie wymagania funkcjonalne określone w Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnalizatorów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach - zał.nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 220, poz. 2181). Ponadto sterownik musi umożliwiać sterowanie min. 16 grupami sygnalizacyjnymi oraz być dostosowany do pracy w koordynacji ( współpraca z istniejącymi sterownikami MSR 2002 w ciągu ul. Szczecińskiej); c) budowę ciągu pieszo - rowerowego o szerokości 3,0 m o następującej konstrukcji: - warstwa odsączająca gr. 10 cm z piasku, - podbudowa gr. 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, - warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm kolor grafit bez fazy; d) budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego o następującej konstrukcji: - warstwa odsączająca gr. 10 cm z piasku, - podbudowa gr. 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, - warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm kolor grafit bez fazy; e) wykonanie przejazdu rowerowego - malowanie grubowarstwowe kolor czerwony - 30 m2. 7. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca na własny koszt ma obowiązek wykonać projekt czasowej organizacji ruchu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o kolejność robót i technologię określoną w dokumentacji projektowej. 8. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy, lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Wskazanie niniejszego nastąpi w oświadczeniu Wykonawcy znajdującym się w formularzu oferty. W przypadku braku określenia podwykonawców, Zamawiający uzna, iż przedmiot zamówienia zostanie samodzielnie wykonany przez Wykonawcę. 10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 30.000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy PLN). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zimslupsk.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach