Przetargi.pl
Obiekt nr 1- Konserwacja bieżąca i gruntowna rzeki Struga Postolińska, gm. Ryjewo i Prabuty, pow. Kwidzyn. Obiekt nr 2 - Konserwacja bieżąca i gruntowna rzeki Struga Postolińska i kanału Nowego, gm. Sztum, Stary Targ i Mikołajki Pomorskie, pow. Sztum

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 80-531 Gdańsk, ul. Sucha 12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3432254 do 56 w. 214 , fax. 058 3432617
 • Data zamieszczenia: 2016-06-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Dział Zamówień Publicznych
  ul. Sucha 12 12
  80-531 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3432254 do 56 w. 214, fax. 058 3432617
  REGON: 00008319000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zmiuw.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obiekt nr 1- Konserwacja bieżąca i gruntowna rzeki Struga Postolińska, gm. Ryjewo i Prabuty, pow. Kwidzyn. Obiekt nr 2 - Konserwacja bieżąca i gruntowna rzeki Struga Postolińska i kanału Nowego, gm. Sztum, Stary Targ i Mikołajki Pomorskie, pow. Sztum
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na obiektach, z których każdy stanowi oddzielne zamówienie publiczne, na terenie powiatu: kwidzyńskiego i sztumskiego; 2. charakterystykę obiektów, lokalizację, sposób wykonania robót budowlanych oraz przedmiary robót, określają dokumentacje projektowe stanowiące TOM III SIWZ; 3. wykaz obiektów, z których każdy stanowi oddzielne zamówienie publiczne oraz terminy wykonania robót na poszczególnych obiektach określono w druku (wykaz obiektów), stanowiącym integralną część SIWZ;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452464007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Warunki płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.zmiuw.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach