Przetargi.pl
„Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym” – etap III

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 ogłasza przetarg

 • Adres: 18400 Łomża, ul. Przykoszarowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-86 2186239 , fax. 0-86 2186239
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5
  ul. Przykoszarowa 22
  18400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 0-86 2186239, fax. 0-86 2186239
  REGON: 18273900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zsmio.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym” – etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn i urządzeń do Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży w ramach projektu: „Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym” – etap III z podziałem na części: Część nr 1- Frezarka CNC 3 osiowa z odciągiem trocin 1. Wyposażenie pracowni szkolnej nr P1 we frezarkę sterowaną numerycznie CNC 3-osiową do obróbki drewna z osprzętem i odciągiem trocin - szt.1; Część nr 2 – Urządzenia kontrolno pomiarowe układów elektrycznych 1. Oscyloskop z sondami pomiarowymi, cyfrowy – 3 szt. 2. Zasilacz stabilizowany napięcia stałego 30V / 10A – 6 szt. 3. Falownik, 400V wektorowy -3 szt. 4. Zasilacz stabilizowany 2 kanałowy napięcia stałego 30V / 10A – 1 szt. 5. Oscyloskop 2 kanałowy cyfrowy – 1 szt.; Część nr 3 –Diagnoskop silnikowy wraz z osprzętem i oprogramowaniem - 1 szt.; Część nr 4 - Zestawy demonstracyjne energii odnawialnych 1. Zestawu demonstracyjnego „Energia wiatru"- 1 szt. 2. Zestawu demonstracyjnego „Słoneczna energia cieplna - Kolektory słoneczne" - 1 szt. 3. Zestawu demonstracyjnego "Energia słoneczna - ogniwa fotowoltaiczne" - 1 szt.; Część nr 5 - Urządzenia sieciowe - 1 komplet 1. Router Switch - 1 szt.; 2. Zarządzalny przełącznik wielowarstwowy - 1 szt.; Wykonawca jest zobowiązany do: 1) dostawy, uruchomienia wraz ze szkoleniem z obsługi przedmiotu zamówienia (dotyczy części nr 1, 3) w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży ul. Przykoszarowa 22; 2) w części nr 1 zamówienia, przeprowadzenia instruktażu w ilości minimum 4 godzin dla min. 4 nauczycieli z zakresu użytkowania i obsługi dostarczonych maszyn i urządzeń wkalkulowane w cenę zamówienia, a dla części nr 3 zamówienia, przeprowadzenia instruktażu w ilości minimum 8 godzin dla min. 4 nauczycieli z zakresu użytkowania i obsługi dostarczonych maszyn i urządzeń wkalkulowane w cenę zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ, informację o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86. ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art 24 ust 11 ustawy, oświadczanie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawca nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach