Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów szewnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-471 Białystok, Fabryczna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 8693550, 8694550, , fax. 858 693 566
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku
  Fabryczna 27
  15-471 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 8693550, 8694550, , fax. 858 693 566
  REGON: 5063792200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozmswia.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów szewnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa materiałów szewnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona kwotą wadium w wysokości: - pakiet nr 1 – 450,00 zł - pakiet nr 2 – 120,00 zł - pakiet nr 3 – 90,00 zł - pakiet nr 4 – 35,00 zł - pakiet nr 5 – 290,00 zł - pakiet nr 6 – 15,00 zł - pakiet nr 7 – 45,00 zł - pakiet nr 8 – 90,00 zł - pakiet nr 9 – 895,00 zł - pakiet nr 10 –215,00 zł - pakiet nr 11 – 10,00 zł - pakiet nr 12 – 15,00 zł - pakiet nr 13 – 815,00 zł Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. nr 2018 poz. 110) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy 84 1130 1059 0017 3261 0420 0002 Bank Gospodarstwa Krajowego. Za skuteczne wniesienie wadium przelewem Zamawiający uważa wadium, które wpłynie na w/w rachunek przed upływem składania ofert. W przypadku wybrania formy wadium w postaci poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Wykonawca oryginał składa w oddzielnej odpowiednio oznakowanej kopercie dołączonej do oferty, kopię zamieszcza w ofercie. Wadium wnoszone w gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych mają być udzielone do końca terminu związania ofertą. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 Ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCÓW POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA, JAKICH ZAMAWIAJACY DZIAŁAJĄC NA POSTAWIE ART. 26 UST. 2F USTAWY WYMAGA ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ ORAZ POZOSTAŁE DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW, KTÓRE MAJĄ BYĆ ZŁOŻONE WRAZ Z OFERTĄ a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy, b) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z prowadzonego postępowania (załącznik nr 5), c) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4), d) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych tj. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) (załącznik nr 5a), e) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 5a), f) oświadczenie Wykonawcy, iż wobec niego nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. (załącznik nr 5a), g) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2), h) wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 7), i) wypełniony wzór umowy (załączniki nr 3, j) potwierdzenie wniesienia wadium, k) oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy. l) oświadczenie RODO (załącznik nr 8) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (protokół z otwarcia ofert), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust 1 pkt 23 Ustawy, w formie określonej w § 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126) (załącznik nr 6). Wraz ze złożeniem powyższego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający uzna za skutecznie złożone oświadczenie załączone do oferty, z treści którego będzie wynikało, iż Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, o ile zachodzi taka sytuacja.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach