Przetargi.pl
Budowa miejsc postojowych wraz z tablicami informacyjnymi i montażem zegara ratuszowego oraz zainstalowanie nowych słupów oświetleniowych i wymiana energooszczędnych lamp w technologii LED w ramach istniejących słupów oświetleniowych w miejscowości Bakałarzewo

Gmina Bakałarzewo ogłasza przetarg

 • Adres: 16-423 Bakałarzewo, ul. Rynek
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 569 40 23 , fax. 87 569 43 08
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bakałarzewo
  ul. Rynek 3
  16-423 Bakałarzewo, woj. podlaskie
  tel. 87 569 40 23, fax. 87 569 43 08
  REGON: 790670852
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bakalarzewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa miejsc postojowych wraz z tablicami informacyjnymi i montażem zegara ratuszowego oraz zainstalowanie nowych słupów oświetleniowych i wymiana energooszczędnych lamp w technologii LED w ramach istniejących słupów oświetleniowych w miejscowości Bakałarzewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsc postojowych wraz z tablicami informacyjnymi i montażem zegara ratuszowego oraz zainstalowanie nowych słupów oświetleniowych i wymiana energooszczędnych lamp w technologii LED w ramach istniejących słupów oświetleniowych w miejscowości Bakałarzewo. Zamówienie realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poddziałanie 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Zamówienie udzielone zostanie w dwóch częściach: 1) Część I zamówienia obejmuje: a) budowę 10 miejsc postojowych przy Rynku w Bakałarzewie; b) budowę 10 miejsc postojowych przy ujściu rzeki Rospuda do jeziora Sumowo w Bakałarzewie; c) dostawę i montaż 6 tablic informacyjno-edukacyjnych żeliwnych przy Rynku w Bakałarzewie; d) dostawę i montaż 2 tablic informacyjno-edukacyjnych żeliwnych przy ujściu rzeki Rospuda do jeziora Sumowo w Bakałarzewie. 2) Część II zamówienia obejmuje: a) rozbudowę oświetlenia ulicznego na ul. Króla Zygmunta Starego i ul. Kamieńskiej w Bakałarzewie; b) dostawę i montaż zegara ratuszowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: Część I: 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100). Część II: 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100). Uwaga – Wykonawca winien wnieść wadium na każdą część zamówienia oddzielnie w zależności od tego, na którą część składa ofertę. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Suwałki nr 36 9359 0002 0005 7626 2012 0005 z zaznaczeniem: ,,Budowa miejsc postojowych wraz z tablicami informacyjnymi i montażem zegara ratuszowego oraz zainstalowanie nowych słupów oświetleniowych i wymiana energooszczędnych lamp w technologii LED w ramach istniejących słupów oświetleniowych w miejscowości Bakałarzewo - Część ….” (należy określić właściwą część). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna, muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, przy czym w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań każdego z nich. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zapłata musi nastąpić niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia zasadności wezwania Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz „ Formularz ofertowy” (należy złożyć wraz z ofertą). 2. Wypełniony kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej sporządzony w oparciu o przedmiary robót i wzór formularza ofertowego zawarty w załącznikach do SIWZ ( składany w postępowaniu przez Wykonawcę wraz z ofertą). 3. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. 4. Pełnomocnictwo – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 5. Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca (jeżeli dotyczy) – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Dopuszcza się złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 przez pełnomocnika.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach