Przetargi.pl
Nowa wersja serwisu Banku Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza przetarg

  • Adres: 00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie
  • Województwo: mazowieckie
  • Telefon/fax: tel. +48 22 599 80 48 , fax. +48 22 596 59 05
  • Data zamieszczenia: 2019-03-12
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Bank Gospodarstwa Krajowego
    Al. Jerozolimskie 7
    00-955 Warszawa, woj. mazowieckie
    tel. +48 22 599 80 48, fax. +48 22 596 59 05
    REGON: 17319000000000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bgk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Nowa wersja serwisu Banku Gospodarstwa Krajowego
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Nowa wersja serwisu Banku Gospodarstwa Krajowego
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72400000-4
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.2. Warunki udziału
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach