Przetargi.pl
Analiza kompetencji i kwalifikacji w sektorze górnictwa i energetyki

Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza przetarg

 • Adres: 01-180 Warszawa, ul. Górczewska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 241 71 00 , fax. 22 241 71 11
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Badań Edukacyjnych
  ul. Górczewska 8
  01-180 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 241 71 00, fax. 22 241 71 11
  REGON: 17823500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibe.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Analiza kompetencji i kwalifikacji w sektorze górnictwa i energetyki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu terenowej realizacji jakościowego badania „Analiza kompetencji i kwalifikacji w sektorach górnictwa i energetyki” (w dalszej części: „badanie”). Badanie ma charakter eksploracyjny, dotyczy sektora górnictwa oraz sektora energetyki w Polsce i ma wspomóc prace dążące do opracowania dwóch sektorowych ram kwalifikacji w tychże sektorach. Badanie zostanie przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) w ramach realizacji projektu systemowego "Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem badania jest analiza kompetencji i kwalifikacji w sektorze górnictwa i w sektorze energetyki. Na potrzeby badania sektor górnictwa definiowany jest jako dziedzina przemysłu obejmująca działania związane z procesami wydobywania oraz wzbogacania kopaliny, realizowanymi w kopalniach głębinowych, odkrywkowych oraz otworowych, z wyłączeniem górnictwa morskiego. Drugi badany sektor – sektor energetyki obejmuje działania związane z procesami wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, rozdzielania i dostarczania energii elektrycznej i cieplnej, realizowanymi w elektrowniach, elektrociepłowniach i przedsiębiorstwach reprezentujących wytwórców odnawialnych źródeł energii oraz przez operatorów systemów (przesyłowego i dystrybucyjnych). Cele szczegółowe badania dla sektora górnictwa i sektora energetyki to: Identyfikacja zawodów, stanowisk i kwalifikacji, Identyfikacja realizowanych procesów, zadań i czynności oraz wykorzystywanych kompetencji (wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79315000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8 Wymagania dotyczące wadium 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2018.110 z późn. zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 18 1500 1012 1210 1000 1077 0000 z dopiskiem „Analiza kompetencji w sektorach górnictwa i energetyki”. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (pokój nr B12) przed upływem terminu składania ofert a kopie dołączyć do oferty lub też złożyć oryginał dokumentu w kopercie zawierającej ofertę wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 1 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach