Przetargi.pl
Usługa tłoczenia płyt DVD, drukowania, pakowania oraz dostawy publikacji "Łączy nas pamięć"

Muzeum Historii Żydów Polskich ogłasza przetarg

 • Adres: 00-157 Warszawa, ul. Anielewicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 224 710 300 , fax. 224 710 398
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Historii Żydów Polskich
  ul. Anielewicza 6
  00-157 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224 710 300, fax. 224 710 398
  REGON: 14031376200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.polin.pl/pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa tłoczenia płyt DVD, drukowania, pakowania oraz dostawy publikacji "Łączy nas pamięć"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa tłoczenia płyt DVD, drukowania, pakowania oraz dostawy publikacji "Łączy nas pamięć". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty jedną próbkę, tzn. jeden egzemplarz wydawnictwa zawierającego minimum 1 płytę CD lub DVD, składającego się z: a) sztywnej tekturowej okładki o wymiarach 141x131 mm (+/-10%) b) książeczki powyżej 20 stron wyklejonej w sztywną tekturowa okładkę (wyklejka) o wymiarach 135 x 125 mm (+/- 10%); c) płyty CD lub DVD umieszczonej w kopercie podwieszanej z tyłu, z wycięciem, przy czym w próbce mają być wykorzystane uszlachetnienia: hot stamping, PANTONE.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach