Przetargi.pl
naprawy dróg gminnych w tym: naprawa dróg o nawierzchni gruntowej, dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego, naprawa ubytków w drogach o nawierzchni bitumicznej, naprawa nawierzchni w kostce betonowej

Gmina Leszno ogłasza przetarg

 • Adres: 05-084 Leszno, Aleja Wojska Polskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48227258005 , fax. +48227258552
 • Data zamieszczenia: 2019-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Leszno
  Aleja Wojska Polskiego 21
  05-084 Leszno, woj. mazowieckie
  tel. +48227258005, fax. +48227258552
  REGON: 013271370
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leszno.bipgminy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  naprawy dróg gminnych w tym: naprawa dróg o nawierzchni gruntowej, dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego, naprawa ubytków w drogach o nawierzchni bitumicznej, naprawa nawierzchni w kostce betonowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Naprawa dróg gruntowych będzie polegać na: - uzupełnieniu punktowych, sezonowych ubytków w drogach gruntowych kruszywem łamanym o frakcji 4-31 mm warstwą do 10 cm, betonem kruszonym o frakcji 0-63mm warstwą do 15 cm oraz destruktem asfaltowym warstwą do 10 cm, - wyrównywaniu nierówności, kolein, następnie profilowaniu poprzecznym ze spadkiem dwustronnym dla lepszego odprowadzania wód deszczowych i zagęszczeniu walcem. 2. Do naprawy dróg gruntowych będzie używany beton kruszony o frakcji 0-63mm bez zanieczyszczeń obcych (tj. drut, metal, szkło, śmieci, gazobeton, cegła). Dopuszcza się tylko beton kruszony z odsiewu kruszarki. Zakres prac: - dowóz zakupionego betonu kruszonego na remontowane drogi, - rozładunek gruzu we wskazane miejsca na drogę, - wyrównanie mechanicznie i ręcznie, - wałowanie. Na wbudowany materiał wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów dopuszczających do stosowania go w budownictwie zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych. 3. Do naprawy dróg gruntowych będzie także wykorzystywane kruszywo drogowe łamane o frakcji 4-31 mm bez domieszki gliny z aktualnym atestem potwierdzającym dopuszczenie do stosowania w robotach drogowych dostarczanym do każdej partii kruszywa. Zakres prac: - dowóz zakupionego kruszywa na remontowane drogi, - rozładunek kruszywa we wskazane miejsca na drogę, - wyrównanie mechanicznie i ręcznie, - wałowanie. 4. Profilowanie dróg równiarką, na których powstały nierówności, wygórowania oraz koleiny. W czasie profilowania równiarka powinna: - wyrównać nierówności ziemią otrzymaną przez ścięcie kolein, - odtworzyć profil pierwotny przez ścięcie poboczy i przesunięcie otrzymanej stąd ziemi ku środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein, - uporządkować teren i wyrównać mechanicznie i ręcznie, - wałowanie. Zaleca się profilowanie dróg przy pomocy równiarki samojezdnej. Powstały w wyniku równania nadmiar ziemi tworzący tzw. „wałek” od strony krawędzi należy zlikwidować, aby na drodze nie gromadziła się woda. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia i wywiezienia powstałego nadmiaru ziemi. 5. Naprawa dróg w destrukcie asfaltowym będzie polegała na uzupełnianiu ubytków. Zakres remontu drogi w destrukcie: - wbudowanie destruktu asfaltowego w ubytkach powstałych w drogach, - zagęszczenie wbudowanego materiału walcem stalowym wibracyjnym, - jeżeli ubytek będzie znajdował się przy krawędzi drogi należy ręcznie go wyrównać, - uporządkowanie terenu. 6. Naprawa ubytków recyklerem w nawierzchni bitumicznej o głębokości do 4 cm oraz naprawa ubytków w nawierzchni bitumicznej o głębokości od 4 cm do 8 cm. Do wykonania recyklingu na gorąco w otaczarce należy stosować kruszywa w proporcjach i o parametrach jakościowych zależnych od przeznaczenia przetworzonej mieszanki mineralno- bitumicznej oraz od właściwości kruszywa zawartego w materiale odzyskanym z nawierzchni asfaltowej, dla kategorii ruchu KR 1-2. Przygotowanie do naprawy uszkodzonego miejsca na drogach o nawierzchni bitumicznej polegać będzie na: - pionowym obcięciu krawędzi uszkodzenia nadając im kształt prostej figury geometrycznej, - oczyszczeniu odsłoniętej podbudowy, - skropieniu podbudowy emulsją bitumiczną, - usunięciu wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego, - wyrównaniu i uzupełnieniu głębszych ubytków: warstwa materiału gruboziarnistego, następnie drobnoziarnistego, staranne zagęszczenie, - uzupełnienie ubytku masą bitumiczną, - pokrycie emulsją połączeń starej i nowej warstwy bitumicznej, - mechaniczne zagęszczenie wypełnionego ubytku. Warstwę z mieszanki mineralno-asfaltowej należy układać na suchej lub wysuszonej powierzchni, zabrania się układania mieszanek w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu, ujemna temperatura). Przygotowanie uszkodzonego ubytku i jego uzupełnienie powinno być wykonane na grubość 4 cm. Jeżeli grubość ubytku jest mniejsza niż 4 cm, należy odkuć uszkodzone miejsce i wykonać naprawę tak, aby warstwa ścieralna miała 4 cm grubości. Przygotowanie uszkodzonego wyboju i jego uzupełnienie powinno być wykonane dwuwarstwowo po 4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej, łącznie 8 cm. Jeżeli grubość wyboju jest mniejsza niż 8 cm, należy przygotować uszkodzone miejsce do wypełnienia na grubość 8 cm. Jeżeli głębokość wyboju jest większa niż 8 cm należy wykonać podbudowę o docelowej grubości 15 cm tak, aby wykonać dwie warstwy bitumiczne po 4 cm. 7. Naprawa ubytków w nawierzchni bitumicznej remonterem. 8. Naprawa 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej: a) chodnika, b) jezdni. 9. Wykonywanie prac naprawczych przy użyciu koparko-ładowarki. 10. Drogi i ulice w terenie uzbrojonym należy remontować zachowując ostrożność przy istniejących urządzeniach np. takich jak: studnia kanalizacyjna, studzienka telekomunikacyjna, zasuwa wodociągowa. W związku z wykonywanymi remontami może zajść potrzeba regulacji urządzenia w drodze gruntowej, czy też w drodze z destruktu. Zamawiający wymaga wcześniejszego powiadomienia i uzgodnienia regulacji urządzeń typu studnia kanalizacyjna, zasuwa wodociągowa, studnia telekomunikacyjna z Referatem Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy. 11. Zakupienie kruszywa, betonu kruszonego, destruktu, masy bitumicznej i transport we wskazane miejsca będzie w zakresie Wykonawcy. 12. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości napraw ze względu np. na zniszczenie dróg poprzez niekorzystne warunki atmosferyczne, duże, długotrwałe, nienormatywne opady deszczu, rozjeżdżenie dróg gruntowych, ubytki w drogach z destruktu. 13. Wbudowanie kruszywa dostarczonego na miejsce remontowanej drogi nastąpi po uprzedniej akceptacji przez upoważnionego pracownika referatu gospodarki komunalnej Urzędu Gminy. 14. Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 o usługi polegające na powtórzeniu podobnych usług (napraw dróg) o technologii, zakresie i na warunkach wykonania wskazanych w pkt. 3 SIWZ, czyli opisie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem należytej staranności oraz dokonywanie napraw dróg, czy ubytków w drogach zgodnie ze wskazaniami upoważnionego pracownika Zamawiającego. Przewiduje się rozszerzenie zamówienia o szacowaną kwotę 200.000,00 zł brutto. Roboty te mogą wystąpić, ale nie muszą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Klauzula informacyjna RODO. 2.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (załącznik nr 6). Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach