Przetargi.pl
Opracowanie rekomendacji wdrożenia Refundacyjnego Trybu Rozwojowego do polskiego porządku prawnego

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ogłasza przetarg

 • Adres: 00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48222500130 , +48222737190
 • Data zamieszczenia: 2019-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48222500130 , +48222737190
  REGON: 36 92 67 361
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie rekomendacji wdrożenia Refundacyjnego Trybu Rozwojowego do polskiego porządku prawnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie rekomendacji wdrożenia Refundacyjnego Trybu Rozwojowego do polskiego porządku prawnego. 2.2 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 791000000-5 Usługi prawnicze; 79.40.00.00-8 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne. 2.3 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ. Po zawarciu umowy (wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ) stanowił on będzie Załącznik nr 3 do umowy. 2.4 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 2.5 Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektów pozakonkursowych: pn. ”Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”, poddziałanie 2.4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 6 600,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potrzeby oceny ofert, oferta musi zawierać: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ, b) adekwatny, kompletny, szczegółowy oraz jednoznaczny opis realizacji zamówienia: a. zgodny z postanowieniami „Polityki Lekowej Państwa 2018-2022”; b. uwzględniający kryteria zawarte w art.13 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; c. zawierający planowany harmonogram warsztatów ze wskazaniem ram czasowych (dat i godzin spotkań) oraz propozycję zawierającą listę ekspertów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach; d. zawierający listę pięciu państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których systemy zachęt i procesy refundacyjne zostaną poddane przeglądowi i analizie; e. zawierający metodykę pracy; f. zawierający bibliografię i opis innych źródeł wiedzy relewantnych dla realizacji zamówienia. Uwaga: Niezłożenie wraz z ofertą „Opisu realizacji zamówienia” (w celu przyznania punktów w kryterium oceny ofert – pkt 12.5 SIWZ), o którym mowa wyżej lub jego elementów będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Dokumenty wymienione w pkt 7.15.b) nie należą do dokumentów, o których mowa w art. 25 ustawy i w wypadku niezłożenia ich wraz z ofertą lub złożenia dokumentów wadliwych, Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawców do ich uzupełnienia, c) oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzorów stanowiących odpowiednio Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ, d) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, e) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, f) wykaz osób do oceny w kryterium „Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia” sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7a do SIWZ. Wykaz zawiera co najmniej 5 członków zespołu, opisy ich doświadczenia zawodowego uwzgledniającego doświadczenie projektowe, a także wykaz ich publikacji. Uwaga: a) do oceny w kryterium „Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia” muszą zostać przedstawione te same osoby, co wskazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 4.2.3.2 SIWZ, b) wykaz osób wymieniony w pkt 7.15 lit. f) nie należy do dokumentów, o których mowa w art. 25 ustawy i w wypadku niezłożenia go wraz z ofertą lub złożenia dokumentu wadliwego, Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawców do jego uzupełnienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną