Przetargi.pl
Naprawa wojskowej bocznicy kolejowej nr 606 Duninów w kompleksie 7795

43 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-726 Świętoszów, Saperska
 • Województwo: brak
 • Telefon/fax: tel. 261 68 62 80 , fax. 261 68 62 80
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Saperska 2
  59-726 Świętoszów, woj. brak
  tel. 261 68 62 80, fax. 261 68 62 80
  REGON: 02150908400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://43wog.wp.mil.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: 43 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa wojskowej bocznicy kolejowej nr 606 Duninów w kompleksie 7795
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest naprawa wojskowej bocznicy kolejowej nr 606 Duninów w kompleksie 7795. Zakres robót do realizacji: TORY Tor nr 101,102,103,104,105,106,107,108,:  między rozjazdami – do wymiany 30 podkładów drewnianych , ZABEZPIECZENIE KOŃCÓW TORÓW Tor nr 103  malowanie farbą olejną kozła oporowego, Tor nr 108  malowanie farbą olejną kozła oporowego PRZEJAZDY Tor nr 108  zabudowa 3 przejazdów drogowych w linii jednotorowej z płyty CBP-3 duże, ROZJAZDY  malowanie farbą olejną koziołków i latarnia zwrotnicowych 12 sztuk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 oraz art.24 ust.5 pkt.1 i 4 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 2.W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1b Pzp, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 3.W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z potencjału podmiotu trzeciego, wraz z ofertą należy złożyć stosowne zobowiązanie (Załącznik nr 5 do SIWZ). 4.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 (Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach