Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń piwnicznych w Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie

Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-234 Urszulin, Lubelska
 • Województwo: brak
 • Telefon/fax: tel. 510826424 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2022-04-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie
  Lubelska 31
  22-234 Urszulin, woj. brak
  tel. 510826424, fax. -
  REGON: 11020031400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gbpurszulin.bip.mbnet.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń piwnicznych w Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń piwnicznych w Gminnej Biblioteki Publicznej ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa obiektów bibliotek na potrzeby multimedialnych ekspozycji dotyczących dziedzictwa kulturowego Polesia". 2.2. Zakres i rodzaj robót obejmuje w szczególności: − właściwe i adekwatne zabezpieczanie terenu budowy, − wykonanie prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych, − inwentaryzacja istniejącej instalacji c.o. pod kątem wpięcia, dostawy i montażu nowych grzejników z dostosowaniem średnicy rur zasilających i powrotnych, − dostawa i montaż nowych grzejników wraz z wykonaniem podejść z wpięciem do istniejącej instalacji c.o., − wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej jednofazowej w pomieszczeniach z obsługą z włączników światła - wentylacja przez ścianę zewnętrzną z wentylatorem wyciągowym sterowanym z włącznikiem światła w danym pomieszczeniu. W przypadku możliwości otwarcia istniejącego przewodu kominowego wentylacyjnego (zgodnie z przepisami prawa) wentylacji mechanicznej nie należy wykonywać a kanał otworzyć. Przepustowość wentylacji musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.) rozdział 6, − wymontowanie starych drzwi i futryn, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Strona 4 z 33 − dostawa i montaż drzwi zewnętrznych wejściowych, wzór/wygląd/kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji (drzwi aluminiowe przeszklone), − dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych EI30 pomiędzy pomieszczeniami 17 i 16, 17 i 2 oraz 01 i 02, jednoskrzydłowych o szer. skrzydła co najmniej 100 cm. Wygląd drzwi do ustalenia z Zamawiającym. − dostawa i montaż drzwi wewnętrznych stalowych technicznych pełnych w kolorze wybranym przez Zamawiającego, − demontaż okratowania otworów i otworów okiennych wewnętrznych przeznaczonych do zamurowania, − zamurowanie otworów w ścianach wewnętrznych innych niż drzwiowe (np. po starych przejściach rurowych), − zinwentaryzowanie na cele budowy oraz demontaż nieużywanej/nieczynnej instalacji kanalizacyjnej w większości z żeliwa oraz jej zasklepienie i zabezpieczenie, − przygotowanie warstw podłogi na gruncie dostosowując ją do istniejących otworów drzwiowych w tym ułożenie warstwy foli PE z wywinięciem na ścianę, i wykonanie warstwy wyrównawczej z jastrycha zbrojonego włóknami polipropylenowymi, stalowymi lub siatką Ø4,5 co 15 cm, lub zastosowanie innej technologii zapewniającej właściwe, trwałe i skuteczne wyprofilowanie posadzek pod kątem ułożenia gresu. Wyrównanie wykonać w stopniu niezbędnym do ułożenia płytek ceramicznych z cokolikiem ściennym. Wzór/wygląd/rozmiar płytki ceramicznej do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji, − demontaż wewnętrznej instalacji wentylacyjnej zlokalizowanej w pomieszczeniach piwnicy (centrala i kanały) oraz właściwe zasklepienie/zabezpieczanie otworów pozostałych w ścianach i stropach (elementy instalacji złożyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego), − utylizacja gruzu budowlanego i odpadów powstałych w trakcie prowadzenia prac budowlanych, − ułożenie nowej instalacji elektrycznej koloru czarnego natynkowo wraz z tablicami (z wyposażeniem w stopniu niezbędnym do prawidłowego działania wentylatorów, oświetlenia, kontaktów, itd), − dostawa i montaż nowych opraw oświetleniowych, − dostawa i montaż nowych włączników oraz włączników schodowych, − dostawa i montaż nowych gniazd elektrycznych, − w przypadku prowadzenia nowych instalacji wykonanie przejść przeciwpożarowych między strefami p.poż. i pomieszczeniami na zasadach strefy dla danej instalacji zgodnie z wymogami aktualnych przepisów prawa, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Strona 5 z 33 − zeskrobanie starej malatury, − oczyszczenie, uzupełnienie oraz wyrównanie ścian, sufitów oraz glifów wewnętrznych tynkiem cem.-wap. oraz ich pomalowanie na kolor ustalony z Zamawiającym, − przebudowa schodów zewnętrznych prowadzących do pomieszczeń piwnicznych w tym zmiana ich nawierzchni na kostkę brukową oraz muru oporowego pomiędzy biegiem schodów a gruntem rodzimym (odnowienie warstw hydroizolacyjnych, odbicie starego tynku oraz położenie nowego mozaikowego-marmolitu), − wykonanie barierki ochronnej ze stali nierdzewnej lub chromowanej na murze oporowym zabezpieczającym przed przypadkowym wpadnięciem oraz wykonanie poręczy obustronnych schodów, − wykonanie zadaszenia przed wejściem z płyty poliwęglanowej na konstrukcji stalowej, − udrożnienie połączenia pomiędzy studzienką zewnętrzną zlokalizowaną w spoczniku schodów poniżej poziomu terenu ze studnią zlokalizowaną w pomieszczeniu 17 (kotłownia) wraz z wymianą syfonu oraz kratki ochronnej nakrywającej, − oczyszczenie i konserwacja istniejącej stolarki okiennej, − odtworzenie ogrodzenia zewnętrznego po istniejącej trasie (między dz. nr ewid. 66/7 a 69/7, zgodnie z dołączonym do postępowania rysunkiem zagospodarowaniem terenu (trasę ogrodzenia oznaczono kolorem żółtym). Ogrodzenie panelowe 2D z ocynkowaniem ogniowym w kolorze grafitowym do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji z podmurówką prefabrykowaną betonową gładką. Długość ok 60mb, wysokość panelu ok 1,4 m, wys. podmurówki ok 0,25 m. UWAGA: Zamawiający zapewnia możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej przez cały okres prowadzenia postępowania przetargowego po uprzednim ustaleniu terminu. Zakres robót zaznaczono na rysunkach technicznych. Opis techniczny dla wszystkich branż załączony jest jedynie w formie pomocniczej i nie należy go realizować w obszarze wyłączonym oznaczonym na rysunkach technicznych. Wszystkie materiały wykończeniowe, urządzenia i elementy wizualne przed wbudowaniem/montażem muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. Ponadto Zamawiający informuje, że: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Strona 6 z 33 - roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, - należy przyjąć zasadę, że na poszczególne roboty wszystkie materiały muszą pochodzić z tego samego systemu, w szczególności pod względem p.poż. (zachowywanie integralności zastosowanych systemów), - zastosowane materiały budowlane powinny odpowiadać Polskim Normom i posiadać wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia, - stopnie schodów zewnętrznych powinny być wyprofilowane tak, aby zapobiegać zahaczaniu o nie tyłem buta przy schodzeniu oraz potykaniu się przy wchodzeniu i być w spadku 1,5%. Schody przeznaczone do pokonywania wysokości większej niż 0,5 m należy wyposażyć w balustrady lub inne zabezpieczenia obustronnie. Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady 12 cm. Balustrady powinny mieć rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy. Na początku i końcu każdego biegu schodów należy przedłużyć poręcz przynajmniej o 30 cm poza bieg schodów i zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie. Górna część poręczy powinna znajdować się na wysokości 85-100 cm od przedniej krawędzi stopnia. Jeżeli szerokość biegu schodów przekracza 4 m, konieczne jest zastosowanie poręczy pośredniej, jedna co 4 m. Cześć chwytna poręczy powinna znajdować się minimum 5 cm od ściany bądź innej przeszkody. Wykonawca ustali kolejność robót i przedstawi ją do zaopiniowania Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do robót. 2.3. Na opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1.1o SIWZ opisujący zakres wykonywanych robot będących przedmiotem zamówienia składają się: - Dokumentacja techniczna, Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót faktycznych do wykonania z dokumentacją techniczną. Z uwagi na to, że umowa na roboty budowlane będzie umową ryczałtową wystąpienie w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe oraz nie będzie uprawniało do żądania dodatkowego wynagrodzenia.. Ewentualny brak robót w dokumentacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie dokumentacji w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedstawionym przez siebie przedmiarze ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie dokumentacji technicznej i ewentualnej wizji lokalnej. 2.4. Rozwiązania równoważne. W przypadku użycia w dokumentacji technicznej zwanej projektową odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Strona 7 z 33 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Strona 8 z 33 Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną. 2.5. Gwarancja. Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia - stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 24 miesięcy (termin minimalny) do 36 miesięcy (termin maksymalny). Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 2.6. Ubezpieczenie. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania ubezpieczenia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 11 projektu umowy. 2.7. Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 2) w przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia. 3) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Strona 9 z 33 w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są w § 14 Projektu umowy. 2.8. Klauzula zatrudnienia. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, prace operatorów sprzętu, prace wykonywane przez kierowców i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia. (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są § 13 Projektu umowy stanowiącym (Załącznik Nr 2 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach