Przetargi.pl
"Naprawa, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg gruntowych i gminnych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Barczewo w 2019 r."

Gmina Barczewo ogłasza przetarg

 • Adres: 11-010 Barczewo, Plac Ratuszowy
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 514 84 39, , fax. 89 514 85 62
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Barczewo
  Plac Ratuszowy 1
  11-010 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 514 84 39, , fax. 89 514 85 62
  REGON: 51074357400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Naprawa, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg gruntowych i gminnych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Barczewo w 2019 r."
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na naprawach, remontach oraz bieżącym utrzymaniu dróg gruntowych i gminnych ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Barczewo w 2019 r. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót stanowiącymi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W zależności od potrzeb Zamawiającego Wykonawca realizował będzie naprawy cząstkowe nawierzchni dróg gruntowych i gminnych ciągów komunikacyjnych – stanowiące zespół zabiegów technicznych wykonywanych na bieżąco i polegających na usuwaniu uszkodzeń nawierzchni: likwidacji ubytków, zastoisk wody, wybojów, zagłębień oraz osiadań zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również hamujących proces powiększania się powstałych uszkodzeń, przy użyciu: równiarki drogowej samojezdnej, walca wibracyjnego samojezdnego, koparko-ładowarki oraz uzupełnianiu ubytków nawierzchni drogową mineralną mieszanką niezwiązaną o frakcji 0-31,5 mm, kat c50/10 stabilizowaną mechanicznie W zależności od potrzeb Zamawiającego zakres przedmiotu zamówienia stanowi: 1. Profilowanie odcinków dróg bez zagęszczenia przy użyciu równiarki drogowej samojezdnej na odcinkach o długości około 30 km i szerokości około 5 m. W zakres powyższych robót budowlanych wchodzą roboty przygotowawcze oraz dwukrotny przejazd równiarką odcinkiem naprawianej drogi (profilowanie poprzez wyrównanie nawierzchni drogi oraz nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych istniejącego podłoża). 2. Profilowanie wraz z zagęszczeniem odcinków dróg przy użyciu równiarki drogowej samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego na długości około 80 km i średniej szerokości 5 m. W zakres powyższych robót budowlanych wchodzą roboty przygotowawcze, dwukrotny przejazd równiarką odcinkiem naprawianej drogi (profilowanie poprzez wyrównanie nawierzchni drogi oraz nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych istniejącego podłoża oraz dwukrotny przejazd walcem odcinkiem naprawianej drogi (zagęszczanie mechaniczne nawierzchni gruntowej). 3. Zakup, dostarczenie, wbudowanie oraz mechaniczne zagęszczenie mieszanki kruszyw naturalnych o frakcji 0-31,5 mm (drogowa mieszanka niezwiązana kat. c50/10 ) w ilości 2 429 ton. W zakres powyższych robót budowlanych wchodzi: zakup, dostarczenie i wbudowanie drogowej mineralnej mieszanki niezwiązanej o frakcji 0-31,5 mm ( kat c50/10) wraz ze stabilizacją techaniczną. Przedmiot zamówienia obejmuje również roboty przygotowawcze i profilowanie nawierzchni jezdnej drogi poprzez wyrównanie nawierzchni drogi gruntowej oraz nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych istniejącego podłoża, równomierne rozścielenie drogowej mieszanki stabilizującej do uzyskania wymaganego spadku poprzecznego i podłużnego oraz jej zagęszczenie przy użyciu zestawu równiarki drogowej i walca drogowego, a na terenach zurbanizowanych i uzbrojonych w infrastrukturę techniczną - dopuszcza się za zgodą Zamawiającego realizację prac remontowych przy użyciu zestawu koparko-ładowarki i ogumionego walca drogowego. Przedmiot zamówienia obejmuje również roboty przygotowawcze i profilowanie nawierzchni jezdnej drogi poprzez wyrównanie nawierzchni drogi gruntowej oraz nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych istniejącego podłoża, równomierne rozścielenie drogowej mieszanki stabilizującej do uzyskania wymaganego spadku poprzecznego i podłużnego oraz jej zagęszczenie przy użyciu zestawu równiarki drogowej i walca drogowego, a na terenach zurbanizowanych i uzbrojonych w infrastrukturę techniczną - dopuszcza się za zgodą Zamawiającego realizację prac remontowych przy użyciu zestawu koparko-ładowarki i ogumionego walca drogowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobligowany jest wnieść wadium w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 8.2 Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 8.3 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy nr 61934310280000060620000040 z dopiskiem – wadium na przetarg: proszę wpisać nazwę postępowania; kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 8.4 Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 8.3 siwz, przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. 8.5 Oryginały gwarancji lub poręczeń powinny być załączone w sposób luźny do oferty. 8.6 Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń powinny w swej treści mieć wymienionych wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie i realizację zamówienia publicznego, tj. członków konsorcjum/spółki cywilnej. 8.7 Z treści gwarancji/poręczeń winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8.8 Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8.9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty – wg wzoru załącznik nr 1 do siwz. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazujące osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, w sytuacji gdy zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wg wzoru załącznik nr 2 do siwz. A) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.1 siwz składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. B) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt 5.1 siwz zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt 6.1.1 siwz. 6.1.2 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wg wzoru załącznik nr 3 do siwz. A) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.2 siwz składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. B) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt 6.1.2 siwz. C) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1.2 siwz. 6.1.3 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – wg wzoru załącznik nr 4 do siwz – w sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp). ] 6.1.4 Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podania nazw Podwykonawców – wg wzoru załącznik nr 10 do siwz – w sytuacji gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom lub w sytuacji opisanej w pkt 5.11 siwz (art. 22a ust. 4 Pzp). Oświadczenie składane przez wykonawców w zakresie grupy kapitałowej: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wg wzoru załącznik nr 5 do siwz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach