Przetargi.pl
Naprawa nawierzchni toru dla rolkarzy w Parku Północnym w Sopocie

GMINA MIASTA SOPOTU ogłasza przetarg

 • Adres: 81-704 Sopot, Al. Niepodległości 930
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MIASTA SOPOTU
  Al. Niepodległości 930
  81-704 Sopot, woj. pomorskie
  REGON: 191675563
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa nawierzchni toru dla rolkarzy w Parku Północnym w Sopocie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy nawierzchni toru dla rolkarzy na terenie Parku Północnego w Sopocie. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wypełnienia z mieszanek mineralno- bitumicznych miejsc uszkodzonej nawierzchni. Zadanie nie obejmuje robót rozbiórkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach