Przetargi.pl
Naprawa i konserwacja systemów alarmowych

Jednostka Wojskowa 1906 ogłasza przetarg

 • Adres: 78-601 Wałcz, ul. Ciasna 7
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2502184 , fax. 067 2502184, 2502971
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 1906
  ul. Ciasna 7 7
  78-601 Wałcz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 067 2502184, fax. 067 2502184, 2502971
  REGON: 33103004500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.2rbm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa i konserwacja systemów alarmowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa i konserwacja systemów alarmowych celem utrzymania stałej sprawności technicznej Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), Systemów Kontroli Dostępu (SKD) oraz Systemów Telewizji Przemysłowej (STVP) w n/w obiektach Jednostki Wojskowej 1906 Wałcz: a) Zadanie nr 1 - Skład Mosty - Skład Darłowo - JW. 1198 Glewice b) Zadanie nr 2 - Skład Oleszno - Skład Cybowo - Skład Drawno - Skład Piła - WKU Piła - JW. 1906 Wałcz - Klub Garnizonowy Wałcz - GWŁ Wałcz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 508000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.2rbm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach