Przetargi.pl
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach Natura 2000 w Gminie Dębno w ramach Funduszu Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Gmina Dębno ogłasza przetarg

 • Adres: 74-400 Dębno, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7603001 do 4 , fax. 095 7602030
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dębno
  ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5 5
  74-400 Dębno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 095 7603001 do 4, fax. 095 7602030
  REGON: 21096699300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debno.com.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach Natura 2000 w Gminie Dębno w ramach Funduszu Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonywanie na rzecz Zamawiającego i w jego imieniu usług Inżyniera Kontraktu w oparciu o procedury FIDIC i SIDiR - /Warunki Kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego/ (/czerwona książka/) przy budowie 32,667 km sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach natura 2000 w Gminie Dębno w ramach Funduszu Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Zakres usługi obejmuje przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych, nadzór nad realizacją robót budowlanych, rozliczanie finansowe zadania, obsługa dotacji oraz obsługa w okresie gwarancyjnym. Szczegółowy zakres robót określony jest w dołączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia /Opisie przedmiotu zamówienia/ stanowiącym załącznik nr 6 do siwz. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy do prowadzenia nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami. Wykonawca musi wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, wraz z jej wartością
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715400005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 10000,-zł. przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.debno.com.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach