Przetargi.pl
Wycena nieruchomości

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Terenowy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-232 Szczecin, ul. Księcia Sambora 4
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 8146111 , fax. 091 8146134
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Terenowy w Szczecinie
  ul. Księcia Sambora 4 4
  70-232 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 8146111, fax. 091 8146134
  REGON: 01245670700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Agencja terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wycena nieruchomości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wycenie nieruchomości pozostających w zasobie Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na osiem części opisanych poniżej: Część 1: Nieruchomość położona w Koszalinie, niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów miasta Koszalin, obrębu 29 M. Koszalin jako działka nr 274 o powierzchni ogólnej 0,0154 ha. Należy sporządzić 1 operat szacunkowy. Część 2: Nieruchomość położona w Unieściu, zabudowana budynkiem czynnej trafostacji, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 0020 Mielno jako działka nr: 4/144 o powierzchni ogólnej 0,0033 ha. Należy sporządzić 1 operat szacunkowy. Część 3: Nieruchomość położona w Stargardzie Szczecińskim, niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów miasta Stargard Szczeciński, obrębu 8 Stargard Szczeciński jako działki nr 121 i 123/9 o powierzchni ogólnej 6,1674 ha. Należy sporządzić 1 operat szacunkowy. Część 4: Nieruchomość położona w Świnoujściu, niezabudowana stanowiąca nabrzeże terminala promowego, oznaczona w ewidencji gruntów miasta Świnoujście, obrębu 014 Warszów jako działki nr 266 i 47/1 o powierzchni ogólnej 0,5673 ha. Celem wyceny ma być określenie wartości nieruchomości przygotowywanej do sprzedaży w trybie bezprzetargowej celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - Art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603). Należy sporządzić 1 operat szacunkowy. Część 5: Nieruchomość położona w Gryficach, zabudowana budynkiem biurowo-sztabowym po byłym budynku, oznaczona w ewidencji gruntów, obrębu 6 Gryfice jako działka nr 11/12 o powierzchni ogólnej 0,1315 ha. Należy sporządzić 1 operat szacunkowy. Część 6: Nieruchomość położona w Rogowie, gm. Trzebiatów, obręb 0023 Mrzeżyno - 3. Wycenie podlega cała nieruchomość z wyszczególnienie wartości poszczególnych działek. Wartość rynkową nieruchomości należy określić dla alternatywnego sposobu użytkowania WRA, biorąc pod uwagę aktualne zapisy w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego: - nieruchomości niezabudowane działki nr: 376/97 o pow. 1,9378 ha, 376/99 o pow. 0,2619 ha, 376/100 o pow. 0,9999 ha, 376/101 o pow. 1,1125 ha, 376/102 o pow. 0,9595 ha, 376/103 o pow. 1,1161 ha, 376/105 o pow. 2,7397 ha, 376/106 o pow. 2,9607 ha, 376/107 o pow. 2,7339 ha, 376/108 o pow. 2,5234 ha, 376/109 o pow. 0,1244 ha, 376/110 o pow. 0,0210 ha, 376/111 o pow. 0,2640 ha, 376/112 o pow. 0,0115 ha, 376/113 o pow. 0,5515 ha, 376/114 o pow. 15,7893 ha, 376/115 o pow. 0,3041 ha, 376/117 o pow. 0,1154 ha, 376/118 o pow. 0,1127 ha, 376/119 o pow. 0,1440 ha, 376/121 o pow. 0,1353 ha, 376/124 o pow. 0,3106 ha, 376/125 o pow. 0,3697 ha, 376/126 o pow. 0,3036 ha, 376/127 o pow. 0,4258 ha, 376/128 o pow. 0,1399 ha, 376/129 o pow. 0,0607 ha, 376/130 o pow. 0,0742 ha, 376/131 o pow. 0,1447 ha, 376/132 o pow. 0,3056 ha, 376/133 o pow. 0,3989 ha, 376/134 o pow. 0,3083 ha, 376/135 o pow. 0,3743 ha, 376/137 o pow. 0,1000 ha, 376/138 o pow. 0,1002 ha, 376/140 o pow. 0,1374 ha, 376/141 o pow. 0,1018 ha, 376/142 o pow. 0,1019 ha, 376/143 o pow. 0,0105 ha, 376/145 o pow. 0,0219 ha, 376/148 o pow. 0,1257 ha, 376/150 o pow. 3,5858 ha, 376/152 o pow. 0,2651 ha, 376/154 o pow. 5,1428 ha, 376/155 o pow. 0,0932 ha, 376/156 o pow. 0,4133 ha, 376/159 o pow. 4,4203 ha, 376/160 o pow. 1,4809 ha, 376/161 o pow. 0,1749 ha, 376/162 o pow. 0,1619 ha, 376/163 o pow. 0,1730 ha, 376/164 o pow. 0,1792 ha, 376/165 o pow. 0,1709 ha, 376/166 o pow. 0,2142 ha, 376/167 o pow. 0,2201 ha, 376/168 o pow. 0,2381 ha, 376/169 o pow. 0,2300 ha, 376/170 o pow. 0,3527 ha, 376/171 o pow. 0,1182 ha, 376/172 o pow. 0,7517 ha, 376/173 o pow. 0,9088 ha, 376/174 o pow. 0,1427 ha, 376/175 o pow. 0,1617 ha, 376/176 o pow. 0,1501 ha, 376/177 o pow. 0,2124 ha, 376/178 o pow. 0,2306 ha, 376/179 o pow. 0,2579 ha, 376/180 o pow. 0,2840 ha, 376/181 o pow. 0,2402 ha, 376/182 o pow. 0,2618 ha, 376/183 o pow. 0,2310 ha, - nieruchomości zabudowane działki nr: 376/120 o pow. 0,1485 ha, zabudowana budynkiem magazynowym przeznaczonym do rozbiórki, 376/184 o pow. 93,3151 ha, zabudowana budynkiem magazynowo-garażowym. Należy sporządzić 1 operat szacunkowy. Część 7: Nieruchomość położona w Rogowie, gm. Trzebiatów, niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 0023 Mrzeżyno - 3 jako działka nr 376/158 o pow. 1,2276 ha, celem wyceny tej działki ma być określenie wartości nieruchomości przygotowywanej do sprzedaży w trybie bezprzetargowej celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - Art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603). Należy sporządzić 1 operat szacunkowy. Część 8: Nieruchomość położona w Szczecinie, zabudowana 2 budynkami magazynowymi, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Dąbie 124 jako działki nr: 2/1, 2/2 o powierzchni ogólnej 3,8061 ha. Należy sporządzić 1 operat szacunkowy. 3. Sposób wykonania operatów szacunkowych: Operaty szacunkowe winne być wykonane w sposób określony przez obowiązujące przepisy Ustawy z dnia z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.04.2004 r. w sprawie zasad wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.) oraz Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych. Operat szacunkowy powinien zawierać wartości bez podatku VAT. Ustalona wartość nieruchomości winna zawierać wyodrębnioną wartość gruntu z podziałem na grunt niezabudowany i zabudowany, powierzchnię zabudowy, aktualną powierzchnię użytkową odrębnie dla każdego obiektu oraz wartość poszczególnych budynków i budowli oddzielnie (uwzględniając wiaty, bunkry, kanały najazdowe, itp.) i innych urządzeń trwale związanych z gruntem, a także m.in.: wartość instalacji energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej i gazowej, wartość drzewostanu, ponadto opis bliższego i dalszego sąsiedztwa nieruchomości, usytuowanie względem tras komunikacyjnych, opis dostępności nieruchomości, charakterystykę nieruchomości z możliwym w przyszłości kierunkiem jej wykorzystania zgodnie z planem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzasadnienie wniosków rzeczoznawcy dotyczących wartości nieruchomości, analizę i charakterystykę lokalnego rynku nieruchomości. Do operatu szacunkowego należy wykonać również załącznik, który zawierał będzie wyodrębnione wartości poszczególnych elementów nieruchomości dla potrzeb księgowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 701000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.amw.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach