Przetargi.pl
Najem fabrycznie nowego samochodu osobowego typu kombivan

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3443347, 3421549, 3421602 , fax. 041 3445265
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  al. IX Wieków Kielc 3 3
  25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3443347, 3421549, 3421602, fax. 041 3445265
  REGON: 29101900500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sejmik.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Najem fabrycznie nowego samochodu osobowego typu kombivan
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest najem fabrycznie nowego samochodu osobowego typu kombivan, wyprodukowanego w 2011 r. dla Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich, zwanego dalej samochód. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do nabycia i oddania do używania zamawiającemu samochodu spełniającego wymagania określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Samochód musi być koloru - lakier metalizowany: grafitowy, srebrny lub szary. 3. Miejscem wydania samochodu będzie Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich Departamentu Polityki Regionalnej przy ul. Św. Leonarda 1 w Kielcach. 4. Zamawiający wymaga, aby samochód był wysokiej jakości, fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2011 roku oraz kompletny i gotowy do używania. 5. Czas trwania najmu wynosić będzie 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru przez zamawiającego samochodu oddanego mu przez wykonawcę do użytku. 6. W ramach miesięcznej stawki opłaty najmu pojazdu Wykonawca zapewni Zamawiającemu następujący zakres usług: - rejestrację samochodu, przygotowanie samochodu do wydania, przekazanie samochodu i dokumentów Zamawiającemu, - ubezpieczenie i likwidację szkód: AC, OC, NW dla kierującego i pasażerów (NW w wysokości nie mniej niż 20 000,00 zł. na każdą osobę), bez udziału własnego Zamawiającego w szkodach przez cały okres trwania umowy, zabezpieczenie pełnego postępowania przy likwidacji szkód, usługa Assistance - zakres terytorialny Polska. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów napraw nie objętych polisą ubezpieczeniową, nie przewiduje się dodatkowych kosztów związanych z realizacją usług w ramach polisy ubezpieczeniowej, chyba, że zdarzenie spowodowane będzie działaniem kierowcy, u którego stwierdzono poziom alkoholu przekraczający dopuszczalne normy określone odrębnymi, ogólnie obowiązującymi przepisami. Ponadto Zamawiający oczekuje świadczenia usług w zakresie polisy ubezpieczeniowej, tzn. uwzględniając wszystkie zdarzenia losowe, które może obejmować polisa. W przypadku zaistnienia szkody całkowitej lub utraty samochodu Wykonawca dostarczy bez dodatkowych opłat w zamian Zamawiającemu samochód zastępczy o porównywalnych parametrach technicznych z uszkodzonym samochodem, - dostarczenie (bez dodatkowych opłat) samochodu zastępczego w ciągu 5 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania (na czas naprawy, przeglądu przedłużającego się ponad 5 godzin lub w przypadku likwidacji szkody ubezpieczeniowej, szkody całkowitej lub utraty); w dni robocze i wolne od pracy, bez ograniczeń czasowych, z gwarancją zapewnienia samochodu o porównywalnych parametrach, roczniku nie wcześniejszym niż rok produkcji samochodu będącego w dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca dostarczy samochód zastępczy w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego. - obsługę serwisową - naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko - lakiernicze w stacjach obsługi z gwarancją oryginalnych części, obowiązkowe przeglądy rejestracyjne, przeglądy okresowe wymagane przez producenta i gwaranta. Obsługa serwisowa zapewniona będzie w co najmniej jednej stacji obsługi na terenie miasta Kielce, - serwis ogumienia - wymianę sezonową opon przed każdym sezonem (opony letnie i zimowe uznanego producenta). Ponadto opony powinny zapewnić odpowiednio do klasy samochodu poziom standardu bezpieczeństwa. Opony powinny być wymieniane adekwatnie do zużycia, jednak nie rzadziej niż po przejechaniu 40 tysięcy km, - usługę holowania samochodu. 7. Inne wymagania Zamawiającego: - Zamawiający nie będzie ponosił innych kosztów niż miesięczną opłatę za najem, - oferowany samochód musi być w dniu podpisania protokołu odbioru sprawny pod względem technicznym i gotowy do użytkowania z zatankowanym bakiem do pełna, - samochód osobowy będzie wykorzystywany do przewozu osób. Kierowcami tego samochodu będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego, - Zamawiający określa limit kilometrów na poziomie 20 000 rocznie, - maksymalny przebieg samochodu na dzień odbioru nie może być większy niż 900 km, - Zamawiający bez zgody wykonawcy uprawniony do umieszczenia na pojeździe lub w środku oznaczeń własnych lub innych podmiotów. Wykonawca nie będzie rościł z tego tytułu żadnych praw i obowiązków względem zamawiającego (prócz zdjęcia oznaczeń na koszt zamawiającego po okresie najmu). 8. Wraz z samochodem wykonawca wyda zamawiającemu: a) dowód rejestracyjny, b) polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenie składek, c) instrukcję obsługi w języku polskim, d) co najmniej 2 komplety kluczyków, e) kartę pojazdu, f) książkę gwarancyjną w języku polskim (oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem). 9. Zamawiający nie przewiduje wykupu samochodu po okresie wynajmu. 10. Wykonawca zobowiązuje się do odebrania samochodu z siedziby zamawiającego tj.: Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich Departamentu Polityki Regionalnej przy ul. Św. Leonarda 1 w Kielcach na własny koszt, w terminie 5 dni roboczych po upływu okresu najmu, na podstawie protokołu odbioru. 11. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w swojej ofercie części (zakres) zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie dopełnienie w/w obowiązku oznaczać będzie, iż wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie. 12. Zlecenie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. W przypadku, gdy wykonawca zostanie wybrany do realizacji zamówienia, podstawą odbioru przedmiotu zamówienia od wykonawcy będzie protokół odbioru i dokonanie rozliczenia z podwykonawcami. 13. Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 14. Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń, oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w dodatku nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy. 15. Zamawiający nie przewiduje: - zawarcia umowy ramowej, - aukcji elektronicznej, - zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wnoszenia przez wykonawców wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sejmik.kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach