Przetargi.pl
Zakup i dostawa samochodu osobowego typu Suv do celów monitorowania projektu pn. *Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego*.

Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, ul. Adama Mickiewicza 10
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3705200 , fax. 041 3705290
 • Data zamieszczenia: 2016-04-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta i Gminy
  ul. Adama Mickiewicza 10 10
  28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3705200, fax. 041 3705290
  REGON: 00052369500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umig.busko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa samochodu osobowego typu Suv do celów monitorowania projektu pn. *Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego*.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wymagania ogólne 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 szt. fabrycznie nowego, nieużywanego wyprodukowanego w roku 2015 lub 2016, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych samochodu osobowego typu Suv dla Gminy Busko-Zdrój. 2. Samochód nie może pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży samochodów i musi mieć kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu. 3. Przeznaczenie pojazdu Pojazd przeznaczony jest do wykonywania przez Gminę Busko-Zdrój zadań związanych z monitorowaniem realizacji projektu pn. *Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego* w fazie końcowej oraz w fazie jego trwałości. 4. Warunki eksploatacji. Pojazd musi być przystosowany do: 1) eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej, w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC, 2) jazdy po drogach twardych i gruntowych, 3) przechowywania na wolnym powietrzu, 4) mycia w myjniach automatycznych szczotkowych, II. Wymagania formalne. 1. Pojazd musi spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach prawnych dla samochodów poruszających się po drogach publicznych oraz warunki określone w przepisach prawnych dla wspólnotowego Unii Europejskiej. Dostarczony samochód musi posiadać świadectwo homologacji i wymagane dokumenty (kartę pojazdu, instrukcję obsługi w języku polskim, książkę gwarancyjną) umożliwiające rejestrację pojazdu. 2. Pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w książce gwarancyjnej pojazdu. 3. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć pakiet ubezpieczeń - OC, AC, NW i pełny zakres pomocy drogowej typu Assistance na okres 12 m-cy, licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia do zamawiającego (bez wkładu własnego Zamawiającego). 4. Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie zamawiającego udokumentować spełnienie przez oferowany pojazd wymagań technicznych określonych przez zamawiającego w specyfikacji technicznej. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający wymagania techniczne dla pojazdu, zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Ilekroć w niniejszej SIWZ zostaną wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Jednocześnie ilekroć opisując przedmiot zamówienia Zamawiający posługuje się normami, aprobatami, specyfikacjami technicznymi czy systemami odniesienia, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym (zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100). Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: zużycie energii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.umig.busko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach