Przetargi.pl
Najem długoterminowy samochodów osobowych na potrzeby Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Wielkopolski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 61-754 Poznań, Szyperska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. + 48 61 671 7171 , fax. + 48 61 671 7178
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Szyperska 14
  61-754 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. + 48 61 671 7171, fax. + 48 61 671 7178
  REGON: 365658047
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfr.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Najem długoterminowy samochodów osobowych na potrzeby Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przedmiotem zamówienia jest najem długoterminowy dwóch nowych i dwóch używanych samochodów osobowych wyprodukowanych odpowiednio w roku 2018 i nie wcześniej niż w 2016 na potrzeby Wielkopolskiego funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 776,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100), wniesionym przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach