Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Żłobków nr 4 w Poznaniu

Zespół Żłobków Nr 4 ogłasza przetarg

 • Adres: 61527 Poznań, ul. Prądzyńskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 833 06 21 , fax. 61 835 32 94
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Żłobków Nr 4
  ul. Prądzyńskiego 16
  61527 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 833 06 21, fax. 61 835 32 94
  REGON: 30180679900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Żłobków nr 4 w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Żłobków nr 4 w Poznaniu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03110000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach