Przetargi.pl
„Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Szamotuły w 2018r.”

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły ogłasza przetarg

 • Adres: 64500 Szamotuły, ul. Dworcowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 612 927 501 , fax. 612 920 072
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
  ul. Dworcowa 26
  64500 Szamotuły, woj. wielkopolskie
  tel. 612 927 501, fax. 612 920 072
  REGON: 52657000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szamotuly.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Szamotuły w 2018r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa będzie zobowiązany do świadczenia usługi w sposób ciągły i regularny, gwarantujący pasażerom dojazd w wyznaczonym przez rozkłady jazdy w czasie (załącznik 2 do umowy, nr 10 do SIWZ), a także sprzedaży biletów za przejazdy pasażerów. 2. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności będące przedmiotem zamówienia z należytą starannością, przestrzegając przy tym obowiązujących przepisów. Wszystkie przewozy muszą być wykonywane przez Wykonawcę punktualnie, zgodnie z rozkładem jazdy. 3. W czasie trwania realizacji zamówienia musi być zapewniona stała obsługa przewozów pasażerów, także w przypadku awarii pojazdu lub innych zdarzeń losowych. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia w tych sytuacjach pojazdu zastępczego w niezwłocznym czasie. W przypadku niepodstawienia pojazdu zastępczego i konieczności wynajęcia pojazdu przez Gminę, Wykonawca zostanie obciążony pełnymi kosztami wynajęcia pojazdu. W/w koszty zostaną potrącone z faktury Wykonawcy za wykonane usługi przewozowe. 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub spóźnienie przewozu wskutek działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia. 5. Wykonawca musi posiadać zainstalowaną w autobusie kasę fiskalną i ewidencjonować sprzedaż biletów. 6. Wykonawca zapewni sprzedaż biletów przez kierowców pojazdów, w taki sposób, aby kierowca pojazdu zawsze dysponował biletami w ilości niezbędnej do zapewnienia ciągłości sprzedaży. Niesprzedawanie biletów pasażerom oraz pobieranie pieniędzy od pasażerów bez wydawania biletu jest zabronione, a w przypadku stwierdzenia takiego faktu, Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę w wysokości określonej we wzorze umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kontroli posiadania biletów przez pasażerów. 7. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przewozów przy pomocy własnych pracowników lub służb specjalistycznych. 8. Usługa ma być świadczona autobusami przystosowanymi do przewozu osób i dopuszczonymi do ruchu, zgodnie z prawem polskim. 9. Autobusy, którymi usługa przewozu będzie świadczona muszą być na bieżąco utrzymywane w czystości wewnątrz i na zewnątrz pojazdu. 10. Pojazdy skierowane do obsługi przewozów muszą być sprawne technicznie. Niedopuszczalne jest przedostawanie się do wnętrza pojazdu spalin i innych nieprzyjemnych zapachów pochodzących od pracującego silnika lub innych podzespołów pojazdu. 11. Wykonawca zobowiązuje się powiadamiać o zauważonych przez kierowcę dewastacjach infrastruktury przystankowej. 12. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będą wpływy ze sprzedaży biletów normalnych i ulgowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do jednostronnego całkowitego lub częściowego zniesienia opłaty za przejazdy (bilety) komunikacją miejską w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy. 13. Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach ulgowych do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1138 z późn. zm.) oraz innych uprawnień ustawowych wynikających z odrębnych przepisów, tj. a) ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (j.t. Dz. U. z 2011 r., Nr 7, poz. 29 z późn. zm.); b) ustawy z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 648 z późn. zm.); c) ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U z 2012 r., poz. 461 z późn. zm.); d) ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.); e) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572 z późn. zm.); f) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 r., Nr 205, poz. 1203). 14. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do ustanowienia ulg handlowych, przy czym ulgi te nie będą refundowane przez Zamawiającego. 1) Osobami uprawnionymi do bezpłatnych przejazdów są:  dzieci w wieku do 4 lat (pod warunkiem, że nie zajmują samodzielnie siedzenia),  osoby powyżej 70 roku życia za okazaniem dowodu tożsamości,  inwalidzi wojenni zaliczani do I grupy inwalidzkiej,  osoby posiadające kartę dużej rodziny,  uprawnieni funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej w czasie akcji. 2) Osobami uprawnionymi do ulgowych biletów są:  dzieci powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,  dzieci i młodzież w okresie nauki, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,  studenci do 26 roku życia,  osoby niewidome, kombatanci, emeryci, renciści, inwalidzi wojenni nie zaliczani do I grupy inwalidzkiej, osoby niesamodzielne, osoby uprawnione na podstawie odrębnych aktów prawnych. Uwaga: Gmina Szamotuły nie rekompensuje:  przewoźnikowi wartości ulgi w cenie biletów ulgowych;  przewoźnikowi straty na przewozie pasażerów z biletami bezpłatnymi. Na dzień dzisiejszy ceny biletów nie mogą być wyższe niż 2,50zł/1,50zł. Zamawiający zastrzega sobie prawo całkowitego zniesienia opłat za przejazdy komunikacją miejską w trakcie wykonywania zamówienia. 15. Wymagania dotyczące pojazdów: Pojazdy winny spełniać wymogi określone w § 21 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 951 z późn. zm.), Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia autobusów w aktualne informacje:  regulamin przewozu osób,  obowiązujący cennik opłat,  wykaz obowiązujących ulg i zwolnień z opłat za przejazdy,  schemat sieci komunikacyjnej,  inne informacje i obwieszczenia dotyczące realizacji usług przewozu regularnego osób. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć słupki przystankowe w tabliczki rozkładowe. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania, drukowania, uzupełniania brakujących przystankowych rozkładów jazdy. Zamawiający zastrzega możlwość zakazu umieszczania reklam na pojazdach obsługujących komunikację miejską. Wykonawca zobowiązany jest do oklejenia autobusu napisem: „KOMUNIKACJA MIEJSKA MIASTO I GMINA SZAMOTUŁY” z boku jak i z przodu pojazdu w sposób umożliwiający jego identyfikację przez pasażerów. Forma przytwierdzenia napisu – dowolna (np.: naklejka, mata magnetyczna, wyświetlacze autobusowe) W przypadku wprowadzenia czasowych zmian w komunikacji wykonawca zobowiązany jest do wywieszenia stosownych informacji na przystankach oraz umieszczenie komunikatu na własnej stronie internetowej (jeżeli posiada) oraz stronie Zamawiającego. Linia 1: Ilość osób średnio przewożonych dziennie – ok. 10 (+/- 10%) osób Linia 2: Ilość osób średnio przewożonych dziennie – ok. 115 (+/- 10%) osób Linia 3: Ilość osób średnio przewożonych dziennie – ok. 20 (+/- 10%) osób Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikami do SIWZ: 1) Formularz cenowy - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Projekt umowy - załącznik nr 8 do SIWZ, 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9 do SIWZ;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca zobowiązany jest posiadać: aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6.09.2001 roku o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 1414 z późn. zm.);
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 8.1. Oświadczenie wykonawcy 1) Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia: a) dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania b) dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu których wzór stanowią załączniki 2,3 do siwz. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1. 3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 8.2. Dokumenty składane przez Wykonawcę 1) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu – wskazanych w pkt 8.3. brak podstaw wykluczenia – wskazanych w pkt 8.4. siwz ; 2) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 3) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 4) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.4 siwz. 6) Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 8.4. siwz, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy. 7) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustwy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 8.5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: pkt 8.4. ppkt 1) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.6. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 8.4 oraz 8.5 siwz. 8.7. Forma oświadczeń i dokumentów Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.3.-8.7., dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale, Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3.-8.7., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą, Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w pkt 8, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. UWAGA: Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 8.3 i 8.4, które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 8.2.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach