Przetargi.pl
Najem 30 samochodów osobowych z pakietem ubezpieczeń przeznaczonych do egzaminowania na kat. B, z jednoczesnym odkupem 26 samochodów Hyundai i20 od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 03-231 Warszawa, Odlewnicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5976704, , fax. 22 5976701
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
  Odlewnicza 8
  03-231 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5976704, , fax. 22 5976701
  REGON: 01303553400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa wojewódzka osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Najem 30 samochodów osobowych z pakietem ubezpieczeń przeznaczonych do egzaminowania na kat. B, z jednoczesnym odkupem 26 samochodów Hyundai i20 od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest najem na czas oznaczony 48 miesięcy, bez limitu kilometrów, 30 sztuk samochodów osobowych z grupy samochodów małych – segment B, z pakietem ubezpieczeń OC/AC/NNW/Assistance, przeznaczonych do egzaminowania na kat. B prawa jazdy dla WORD w Warszawie z jednoczesnym odkupem 26 samochodów Hyundai i20 stanowiących własność Zamawiającego za wartość określoną przez Rzeczoznawcę ds. motoryzacji na dzień 01.04.2020 r. Harmonogram dostaw i odbioru pojazdów przedstawiony jest w Załączniku nr 8 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w ww. zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę, działającej w imieniu Wykonawcy, jeżeli nie wynika ono z dokumentów rejestrowych (dokument w oryginale lub potwierdzony notarialnie).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach