Przetargi.pl
Materiały do zimowego utrzymania dróg powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 257 582 891 , fax. 257 582 891
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Warszawska 219
  05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 257 582 891, fax. 257 582 891
  REGON: 71158670000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiatminski.pl/strona-47-zamowienia_publiczne.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Materiały do zimowego utrzymania dróg powiatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup soli drogowej i piasku sortowanego do sporządzenia mieszanki piaskowo-solnej na piaskarki sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, z dostawą na place składowe. Lokalizacja składowisk: 1) plac składowy w Mińsku Mazowieckim (Osiny), 2) plac składowy wskazany przez Zamawiającego, w odległości do 15km od Mińska Mazowieckiego, 3) baza w Stanisławowie, 4) plac składowy wskazany przez Zamawiającego, w odległości do 10km od miejscowości Sulejówek lub od miejscowości Halinów. Dostawy materiałów odbywać się będą sukcesywnie partiami. Ilość materiału będzie określana każdorazowo przez Zamawiającego w pisemnym zleceniu przesłanym faksem lub pocztą elektroniczną. Każdorazowo kierowca winien posiadać dokument wagowy potwierdzający ilość dostarczonego materiału. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania kontrolnych ważeń pojazdu na wadze atestowanej zlokalizowanej na terenie powiatu mińskiego na koszt dostawcy. Jednorazowa dostawa powinna mieścić się w ilości od 25 ton do 29 ton. Część 1 – sól drogowa Zakup 1000 Mg soli drogowej DR niezbrylającej (w postaci krystalicznej, sypkiej), kamiennej, kopalnianej, nieodpadowej, luzem, do sporządzenia mieszanki piaskowo-solnej na piaskarki sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, z dostawą na place składowe wskazane przez Kierowników Służb Drogowo-Mostowych. Sól musi posiadać pozytywną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów i atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie lub równoważne zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości oraz winna być zgodna z normą PN-86/C-84081/2. Za materiał niezgodny z wymaganiami Zamawiającego wynagrodzenie nie przysługuje. Część 2 – piasek sortowany Zakup 4500 Mg piasku sortowanego, frakcji 0÷2 mm, do sporządzenia mieszanki piaskowo-solnej na piaskarki sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, z dostawą na place składowe wskazane przez Kierowników Służb Drogowo-Mostowych. Piasek musi być należytej jakości i być przydatnym do zwalczania śliskości w zimowym utrzymaniu dróg oraz spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004 o zawartości pyłów f3. Na potwierdzenie Wykonawca załączy dokument stwierdzający przydatność piasku do zwalczania śliskości, tj. badania laboratoryjne przeprowadzone w 2019r. Piasek musi być w postaci sypkiej, w innym wypadku Wykonawca wymieni dostawę piasku na własny koszt lub ponownie przesortuje go na własny koszt. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy, gdy jakość materiału nie będzie odpowiadała wymaganiom Zamawiającego. Za materiał niezgodny z wymaganiami Zamawiającego wynagrodzenie nie przysługuje. 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 4. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w jej załącznikach zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty, źródła szczególnego procesu lub pochodzenie materiałów będących przedmiotem zamówienia – dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez Wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji usług materiały powinny spełniać parametry określone w SIWZ i nie powinny być gorsze od jej założeń. Zamawiający dopuszcza rynkowe odpowiedniki o parametrach nie gorszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiały (wyroby) są równoważne w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz potwierdzające że są one rzeczywiście równoważne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34927100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach