Przetargi.pl
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Wielkopolska i Ratuszowa) z drogą powiatową nr 1480 D (ul. Wrocławska) w rondo typu małego oraz przebudowa infrastruktury technicznej w miejscowości Twardogóra

Gmina Twardogóra ogłasza przetarg

 • Adres: 56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3158251 , fax. 071 3158142
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Twardogóra
  ul. Ratuszowa 14 14
  56-416 Twardogóra, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3158251, fax. 071 3158142
  REGON: 93193482200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.twardogora.um.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Wielkopolska i Ratuszowa) z drogą powiatową nr 1480 D (ul. Wrocławska) w rondo typu małego oraz przebudowa infrastruktury technicznej w miejscowości Twardogóra
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na nadzorze inwestorskim nad realizacją zadania pn.: Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Wielkopolska i Ratuszowa) z drogą powiatową nr 1480 D (ul. Wrocławska) w rondo typu małego oraz przebudowa infrastruktury technicznej w miejscowości Twardogóra, Nadzór inwestorski będzie obejmował następujące zakresy: Zakres 1 - Nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (drogowej), Zakres 2 - Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, Zakres 3 - Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. W ramach zamówienia do zadań oraz czynności wykonawcy należeć będzie: Reprezentowanie interesów zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy o realizację inwestycji. Dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowania do zamawiającego o dokonanie w niej zmian lub uzupełnień. Nadzorowanie prac budowlanych, instalacyjnych elektrycznych i sieci wod-kan, których wykonanie określa dokumentacja projektowo - wykonawcza. Sprawdzanie poprawności kalkulacji sporządzanych przez wykonawców robót w zakresie obmiarów robót, nakładów rzeczowych, cen i narzutów oraz faktur w terminach wynikających z umów zawartych między wykonawcą, a zamawiawącym. Współpracę z nadzorem autorskim w okresie realizacji robót. Kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacja techniczną i dokumentacją projektową. Kontrolowanie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, umową i obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót. Rozstrzyganie - w uzgodnieniu z zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania robót. Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do zamawiającego o ich wykonanie. Kontrolowanie jakości oraz określania wartości materiałów uzyskanych z rozbiórki. Sprawdzanie wykonania robót zanikowych. Uczestniczenie w odbiorach i próbach technicznych instalacji i urządzeń. Kompletowanie dokumentacji związanych z odbiorem końcowym. Potwierdzanie gotowości do odbioru robót lub obiektu. Uczestniczenie w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku. Uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi, oraz kontrolowanie usuwania ujawnionych wad i usterek. Dokonanie rozliczenia końcowego inwestycji. Dojazd i pobyt na placu budowy minimum jeden raz tygodniowo, a w okresie rękojmi minimum jeden raz w ciągu sześciu miesięcy. Informowanie zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez zamawiającego harmonogramu robót. Informowanie zamawiającego o terminach odbioru robót, których obowiązek odbioru spoczywa na wykonawcy (ulegających zanikowi, częściowych, prób urządzeń i instalacji itp.) niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia odbioru przez wykonawcę robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.twardogora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach