Przetargi.pl
Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn. „Remont wieży zamku przy ul. Parkowej 1 w Nakle Śląskim”

Powiat Tarnogórski ogłasza przetarg

 • Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, Karłuszowiec
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3813786, , fax. 32 3813727
 • Data zamieszczenia: 2020-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Tarnogórski
  Karłuszowiec 5
  42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 32 3813786, , fax. 32 3813727
  REGON: 27628546000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnogorski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn. „Remont wieży zamku przy ul. Parkowej 1 w Nakle Śląskim”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją Projektu (inwestycji) pn. „Remont wieży zamku przy ul. Parkowej 1 w Nakle Śląskim” obejmująca swoim zakresem: 1) koordynację i nadzór nad realizacją projektu pn. „Remont wieży zamku przy ul. Parkowej 1 w Nakle Śląskim” w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót wymagań dotyczących jakości wykonania, kontroli kosztów realizacji oraz zgodności z dokumentacją projektową i wydanymi decyzjami zezwalającymi na prowadzenie robót, 2) sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37c, z zastrzeżeniem art. 37g, ustawy o ochronie zabytków, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych. Inspektorem nadzoru inwestorskiego może być osoba, która należycie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad co najmniej dwoma robotami budowlanymi obejmującymi remont, przebudowę i/lub konserwację budynku, objętego prawną ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków, o wartości minimum 800 000,00 zł brutto każda z robót. 3) współpracę z Zamawiającym i podejmowanie działań na jego rzecz w okresie realizacji inwestycji oraz przekazywanie informacji z realizacji inwestycji, 4) obsługę w okresie trwania udzielonej gwarancji i rękojmi, tj.: a) organizację i udział w przeglądach gwarancyjnych i przeglądzie pogwarancyjnym wraz z powiadomieniem Zamawiającego, b) nadzór nad usuwaniem usterek stwierdzonych w trakcie trwania okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia. Budynek zamku w Nakle Śląskim przy ul. Parkowej 1 w Nakle Śląskim jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytków na podstawie decyzji nr 646/66 wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w dniu 2.05.1966 roku. 2. Zakres przedmiotowy robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego obejmuje remont i zabezpieczenie wieży zamku w Nakle Śląskim. 3. Szczegółowy zakres robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia (usługi nadzoru) został opisany w: 1) dokumentacji projektowej - załącznik nr 9a-d do SIWZ, 2) przedmiarach robót - załącznik nr 10a-b do SIWZ, 3) STWiOR - załącznik nr 11a-b do SIWZ, 4) pozwolenie nr K/509/2019 z dnia 23.04.2019 r. – załącznik nr 12a 5) decyzja nr 662/19 z 29.04.2019r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę – załącznik nr 12b 4. Warunki realizacji zamówienia: 1) przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową i projektową, przedmiary robót, STWiOR, pozwolenie na prowadzenie robót przy zabytku, decyzję o pozwoleniu na budowę oraz wizję w miejscu prowadzenia robót. Dokumentacja projektowa, przedmiary robót, STWiOR oraz pozwolenia stanowią załączniki nr 9a-d, 10a-b, 11a-b oraz 12a-b do SIWZ. Wykonawca może zapoznać się dodatkowo z pełną dokumentacją projektową, w wersji papierowej, w siedzibie Zamawiającego (w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, pokój 9). W razie stwierdzenia przez Wykonawcę, że dokumentacja przetargowa zawiera błędy lub braki winien on niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, 2) zadania Wykonawcy usługi: A. na etapie poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru: a) zapoznanie się z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego niezbędną do prowadzenia nadzoru nad realizacją robót budowlanych, b) przeprowadzanie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją techniczną, c) sprawdzenie planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz projektu ruchu przed przekazaniem Zamawiającemu do zatwierdzenia (w przypadku konieczności opracowania projektu organizacji ruchu), d) udział w opracowywaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji przez Wykonawcę robót, przy współuczestnictwie Zamawiającego, e) Inspektor nadzoru inwestorskiego przed rozpoczęciem robót złoży oświadczenia o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, B. na etapie realizacji robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru: a) udział w przekazaniu Wykonawcy robót terenu budowy, a także dokumentów formalno-prawnych wraz z dziennikiem budowy, b) organizowanie i prowadzenie przynajmniej dwa razy w miesiącu narad technicznych przy udziale wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego wraz ze sporządzeniem, w dniu narady, protokołu z narady i przekazaniem tego protokołu stronom. Celem tych narad będzie systematyczne śledzenie postępu robót w stosunku do założeń harmonogramu rzeczowo-finansowego i planów odnośnie dalszej działalności, stanu załogi, sprzętu, bezpieczeństwa, wyposażenia, dostaw materiałów, płatności, obecnych i przewidywalnych trudności, powiązań z Podwykonawcami, wzajemnych roszczeń ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowych kosztów, które mogłyby spowodować przekroczenie kwoty umownej za roboty, itp. c) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli i egzekwowanie zgodności prowadzonych robót budowlanych z: -dokumentacją projektową i przetargową, obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami wiedzy inżynierskiej i sztuki budowlanej, -decyzją nr 662/19 z 29.04.2019r. – pozwolenie na budowę, -pozwoleniem nr K/509/2019 z dnia 23.04.2019 r. na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, -założeniami finansowymi inwestycji oraz założeniami harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik do umowy Zamawiającego z Wykonawcą robót na roboty budowlane ze szczególną dbałością nie przekraczania wartości umowy, d) informowanie Zamawiającego na bieżąco w formie pisemnej o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach i potencjalnych zagrożeniach związanych z realizacją umowy na roboty budowlane, a w szczególności w zakresie terminowości i wzrostu wartości umowy, e) systematyczne sprawdzanie postępu robót na budowie, jakości ich wykonania i stosowanych materiałów oraz wszystkich innych działań Wykonawcy robót w aspekcie zobowiązań wynikających z umowy na wykonanie robót budowlanych, f) prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej z realizacji robót, w szczególności zanikających i ulegających zakryciu oraz w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji fotograficznej powinna być przekazana Zamawiającemu (nośnik płyta CD), g) bieżące rozwiązywanie problemów technicznych i formalnych w trakcie realizacji Projektu (inwestycji), h) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz kontrola usunięcia stwierdzonych wad, i) wydawanie kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących konieczności usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i zagrożeń, wpisów dotyczących prowadzonych badań, wpisów dotyczących stosowanych materiałów oraz dowodów dopuszczenia ich do obrotu w budownictwie, j) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek lub ponownego wykonania robót wykonanych wadliwie, a także wstrzymania robót w przypadku zagrożenia lub wystąpienia niezgodności z projektem lub pozwoleniem na budowę, k) akceptowanie lub odrzucenie proponowanych przez Wykonawcę robót, materiałów przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji inwestycji w zakresie ich zgodności ze specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową i umową na roboty budowlane, l) sprawdzenie dokumentacji odbiorowej, w tym atestów, certyfikatów, deklaracji, świadectw jakości, wyników badań stosowanych materiałów przez Wykonawcę przy realizacji robót oraz zapobieganie zastosowaniu materiałów niedopuszczonych do obrotu, m) kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiającym, dokonywanie ich wyceny wstępnej oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez Wykonawcę robót, w zakresie umożliwiającym podjęcie decyzji o udzieleniu zamówienia na te roboty zgodnie z ustawą, n) weryfikacja rzeczowa i finansowa (ze stanem faktycznym) przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych kosztorysów i protokołów częściowych odbioru wykonanych elementów, robót, o) nadzór nad prawidłowością prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania, wyceny i odbioru robót oraz gromadzenie i przechowywanie wszystkich dokumentów budowy, p) kontrola Wykonawcy robót w zakresie przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych i ochrony środowiska, q) organizowanie, przeprowadzanie i dokonanie wraz z Zamawiającym, po jego uprzednim zawiadomieniu czynności odbiorów częściowych oraz odbioru ostatecznego dla poszczególnych części wykonywanych robót budowlanych od Wykonawcy robót budowlanych, a w szczególności: -sprawdzenie gotowości do odbioru, -przeprowadzenie komisyjnych odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego oraz przekazanie przedmiotu odbioru Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą, -sprawdzenie i potwierdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej (między innymi zawierającej: oryginał Dziennika Budowy, pełną dokumentację zgromadzoną w trakcie realizacji Projektu np.: uzgodnienia, badania, protokoły, oświadczenia wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą) i przekazanie Zamawiającemu, r) współpraca z projektantem w ramach nadzoru autorskiego, s) sprawdzanie posiadanych kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia robót budowlanych osób zatrudnionych przez Wykonawcę robót, t) konsultacje z Zamawiającym w zakresie podejmowania decyzji dotyczących możliwości zastosowania równoważnych materiałów i rozwiązań systemowych w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej, u) podejmowanie decyzji związanych z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do projektów (zmiany nieistotne od zatwierdzonej dokumentacji projektowej), niewymagającymi opracowania rysunków, wykonania obliczeń, wykazów, itp. o ile przedmiotowe zmiany nie powodują wzrostu kosztów budowy. W przypadku konieczności podjęcia decyzji zwiększających koszty budowy należy to bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym, C. w zakresie budżetu i rozliczenia zadania: a) uzgadnianie zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu (inwestycji), b) egzekwowanie od Wykonawcy robót rozliczeń rzeczowo – finansowych i weryfikowanie ich łącznie z dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia, c) sprawdzenie pod względem merytorycznym protokołów odbioru elementów (finansowych) wystawionych przez Wykonawcę robót na podstawie faktycznie wykonanych robót, d) ścisła współpraca z Zamawiającym i dostarczanie wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących rozliczeń finansowych, e) dokonania końcowego rozliczenia rzeczowo-finansowego robót budowlanych, D. w terminie od trzech do sześciu miesięcy przed upływem (zakończeniem) okresu trwania gwarancji i rękojmi, po uzgodnieniu z Zamawiającym, Inspektor nadzoru - dokona przeglądu pogwarancyjnego wykonanych robót. Protokół z wymienionych powyżej czynności Inspektor nadzoru dostarczy Zamawiającemu, E. Wykonawca usługi gwarantuje liczbę pobytów na budowie (nadzorów) w tygodniu roboczym w ilości minimum 2 (dwóch) wizyt na budowie w każdym tygodniu roboczym w trakcie realizacji robót budowlanych, których dotyczy przedmiot usługi. 5. Wykonawca usługi zobowiązany jest realizować zamówienie przy zachowaniu należytej staranności i pilności zgodnie z najlepszą praktyką zawodową, w sposób gwarantujący spełnienie warunków prawa budowlanego, właściwych przepisów bhp i ppoż. 6. Sformułowania: Wykonawca usługi i Inspektor nadzoru inwestorskiego stosowane (z uwzględnieniem odmiany gramatycznej) w SIWZ i załącznikach są zamienne. 7. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego opisany został w istotnych postanowieniach umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. 8. Wymagania w zakresie zatrudniania osób na podstawie umowy o prace (art. 29 ust. 3a ustawy). Z uwagi na fakt, iż czynności wykonywane przez osoby przy realizacji zamówienia nie wyczerpują pojęcia stosunku pracy, Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71631300-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a, ust. 1 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 3) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a, ust. 1 ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 4) wykaz doświadczenia Inspektora nadzoru, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ (w celu oceny oferty w ramach kryterium „doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego”), 5) dokumenty, o których mowa w rozdziale IV, ust. 2 SIWZ (o ile dotyczy), 6) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 niniejszego rozdziału. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 1, pkt 2 oraz pkt 3 niniejszego rozdziału składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86, ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 1, pkt 23 ustawy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeśli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach