Przetargi.pl
Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach”

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-507 Kielce, Sienkiewicza
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 446 048 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
  Sienkiewicza 32
  25-507 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 446 048, fax. -
  REGON: 27940400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.teatrzeromskiego.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez Inżyniera Kontraktu wraz z wymaganym zespołem osób nad realizacją inwestycji prowadzonej przez Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach” Zamawiający w ramach nadzoru inwestorskiego będzie wymagał aby Inżynier Kontraktu odpowiedzialny był za całokształt, w tym za przebieg, jakość oraz terminowe wykonanie zamówienia. W ramach świadczonej usługi wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia oraz spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań musi zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia. 3.2 Do ogólnych obowiązków Inżyniera, w szczególności należy zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm.) i aktami wykonawczymi do ww. ustawy, Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. Dz.U. poz. 1609, Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz innymi aktami normatywnymi regulującymi prowadzenie budowy, dla następującego zakresu robót: - prace konserwatorskie - prace remontowo-renowacyjne - roboty budowlane związane z przedmową oraz instalacje Szczegółowy opis wymagań nadzoru inwestorskiego zawiera wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach