Przetargi.pl
Nadzór inwestorski nad inwestycją modernizacja zespołu porodowego Szpitala Specjalistycznego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-371 Kielce, ul. Prosta
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 618 525 , fax. 413 687 424
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
  ul. Prosta 30
  25-371 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 618 525, fax. 413 687 424
  REGON: 29050391100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpgin.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór inwestorski nad inwestycją modernizacja zespołu porodowego Szpitala Specjalistycznego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad przedsięwzięciem inwestycyjnym pod nazwą ”Modernizacja zespołu porodowego Szpitala Specjalistycznego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka. W zakresie prowadzenia procesu inwestycyjnego: a) przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (maksymalnie w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy), organizację i przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na wybór wykonawcy/wykonawców robót budowlanych inwestycji, b) uczestnictwo w prowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne na wybór Wykonawców robót budowlanych i ewentualnych dostaw, w tym pomoc w przygotowaniu dokumentów, w szczególności: odpowiednich ogłoszeń, odpowiedzi na zapytania Wykonawców w zakresie merytorycznym, modyfikacji SIWZ, badaniu i ocenie ofert oraz udział w pracach komisji przetargowej. c) przekazanie Wykonawcom kompletnej dokumentacji przetargowej, d) udział w protokolarnym terminowym przekazanie placu budowy generalnemu wykonawcy, e) nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych wszystkich branż, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami, f) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. pożarowych bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, g) dokonywanie bieżącej analizy kosztów inwestycji oraz sporządzanie stosownych raportów wg. wymagań Zamawiającego, h) sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych budowy pod względem merytorycznym i rachunkowym, i) bieżące, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, pisemne informowanie Zamawiającego o przebiegu i postępie prac budowlano-instalacyjnych, dokonywanie niezbędnych wpisów do dziennika budowy, j) inicjowanie wprowadzania zmian do treści umów zawartych z wykonawcami przez przygotowywanie stosownych aneksów do tych umów, w związku ze zmianami warunków określonych w umowach, zawsze przy uwzględnieniu ograniczeń do dokonywania takich zmian, a wynikających z przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, k) prowadzenie roboczych narad koordynacyjnych na terenie prowadzonej budowy, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, co najmniej raz w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego. l) przeprowadzanie odbiorów i rozliczeń realizacji budowy, m) przygotowanie materiałów do odbioru końcowego inwestycji, powiadomienie uczestników procesu inwestycyjnego i właściwych urzędów i instytucji o terminie odbioru końcowego oraz uczestnictwo w odbiorze końcowym inwestycji, n) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego i uzyskanie ostatecznej oraz bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji, o) rozliczenie końcowe budowy, p) przekazanie użytkownikowi inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym zdatnym do natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania, q) obowiązek występowania w imieniu Zamawiającego przed organami administracji, przed sądami i Krajowa Izbą Odwoławczą, we wszelkich sprawach wynikających z realizacji inwestycji, roszczeń, odwołań, skarg etc. w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych, w granicach udzielonych pełnomocnictw, r) naliczanie i egzekwowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z warunkami umownymi, kar umownych lub odszkodowań od Wykonawców oraz dostawców, przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych, sporządzanie protokołów i zgłaszanie wad, i usterek w okresie gwarancji, i sporządzanie protokołów pogwarancyjnych inwestycji po okresie gwarancji i rękojmi, s) archiwizację wszelkiej korespondencji i dokumentacji dotyczącej przebiegu procesu inwestycyjnego i przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu inwestycji, t) Współdziałanie z Zamawiającym w opracowywaniu wszelkich dokumentów wynikających z zakresu obowiązków Zamawiającego określonych w punkcie 3.1.2, a w szczególności opracowania projektów takich dokumentów, u) Zapewnienie przedstawicielom ŚCMiN-SzS w Kiecach, wglądu do dokumentacji inwestycji na każdym etapie przeprowadzanej budowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach