Przetargi.pl
Nadzór inwestorski na zadaniu pn: Podkarpacki Park Biznesowy – budowa budynku biurowo-usługowego w Jasionce wraz z instalacjami, przyłączami, zewnętrzną instalacją oświetleniową, miejscami postojowymi oraz przełożeniem przyłącza kanalizacji deszczowej.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Szopena
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239 , fax. 178 520 611
 • Data zamieszczenia: 2021-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  ul. Szopena 51
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239, fax. 178 520 611
  REGON: 69026033085969
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór inwestorski na zadaniu pn: Podkarpacki Park Biznesowy – budowa budynku biurowo-usługowego w Jasionce wraz z instalacjami, przyłączami, zewnętrzną instalacją oświetleniową, miejscami postojowymi oraz przełożeniem przyłącza kanalizacji deszczowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A. Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski dla zadania, którego zakresem jest budowa budynku biurowo-usługowego wraz z instalacjami wewnętrznymi (wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczną, teletechniczną) oraz przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, energii elektrycznej, instalacji teletechnicznej, zewnętrzną instalacją oświetleniową i miejscami postojowymi oraz przełożeniem przyłącza kanalizacji deszczowej w Jasionce. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego. 3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy. Inwestycja, która będzie objęta nadzorem, polegać będzie na budowie budynku biurowo-usługowego, czterokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego o konstrukcji szkieletowej – żelbetowej, o powierzchni całkowitej około 2.700,00 m2. Ściany zewnętrzne i kolankowe – murowane. Stropy o konstrukcji płytowej, żelbetowej. Termoizolacja budynku (ściany zewnętrzne i stropodach) wykonana będzie z wełny mineralnej. Budynek wyposażony będzie w windę osobową. B. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa: 1) Załącznik nr 1 do siwz – Wzór umowy, 2) Załącznik nr 1 do siwz – Opis przedmiotu zamówienia w tym Projekt budowlany i Projekt wykonawczy. C. Zamawiający nie dzieli zamówienia na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach