Przetargi.pl
Nabycie na rzecz ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy Busko – Zdrój wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 28100 Busko-Zdrój, ul. Adama Mickiewicza
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 705 200 , fax. 413 705 290
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta i Gminy
  ul. Adama Mickiewicza 10
  28100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 705 200, fax. 413 705 290
  REGON: 52369500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umig.busko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nabycie na rzecz ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy Busko – Zdrój wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem postępowania jest nabycie na rzecz ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy Busko – Zdrój wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Zakres przedmiotu zamówienia: - dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego – 1 komplet - dostawa zestawu do wyważania drzwi i przecinarka do pedałów – 1 komplet Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 6 do SIWZ. 2. Wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia. a) Oferowane wyposażenie musi być fabrycznie nowe (bez śladów użytkowania), aktualnie produkowane na rynku (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2017 r.) b) wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej c) W ramach zaoferowanej ceny wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w miejsce docelowe wraz z montażem, zestawieniem oraz uruchomieniem w sposób taki, aby przedmiot zamówienia był gotowy do użytkowania. 3. Minimalne warunki gwarancji. • Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi min. 60 miesięcy od daty uruchomienia, przetestowania i odbioru końcowego; Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się równocześnie. • Udzielona gwarancja i rękojmia obejmuje wszystkie elementy dostarczonego wyposażenia oraz sprzętu wraz z niezbędnym wyposażeniem z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji. • W przypadku max 3 napraw gwarancyjnych tego samego wyposażenia, sprzętu/podzespołu Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany na nowy wolny od wad. • W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy wyposażenia i sprzętu. • Jeżeli okres naprawy urządzenia będzie dłuższy niż 4 tygodnie należy na ten czas dostarczyć sprawne urządzenie zastępcze z ważnym paszportem technicznym. • Wykonawca zapewnia pełny, bezpłatny przegląd okresowy całego wyposażenia na 1 miesiąc przed upływem terminu gwarancji. • Wskazane powyżej minimalne zapisy muszą być uwzględnione w karcie gwarancyjnej (załącznik do wzoru umowy), • Inne wymagania: 1) Bezpłatna dostawa, instalacja, uruchomienie, testowanie i włączenie do eksploatacji; 2)Instrukcja obsługi w jęz. polskim w wersji drukowanej; • Karta gwarancyjna dostarczana przez wykonawcę nie może nakładać na Zamawiającego dodatkowych zobowiązań finansowych i materialnych które by uzależniały uprawnienia do udzielonej gwarancji. 4. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35110000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach