Przetargi.pl
Zakup narzędzi ratowniczych

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 681 680 , fax. 413 681 663
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
  ul. Sandomierska 81
  25-324 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 681 680, fax. 413 681 663
  REGON: 17365700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://kwpspkielce.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup narzędzi ratowniczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi ratowniczych : 1. Rozpieracz ramieniowy zasilany akumulatorowo – 1 szt,
 typ wg PN-EN 13204 lub równoważnej – „AS” 2. Nożyce zasilane akumulatorowo – 1 szt., typ wg PN-EN 13204 lub równoważnej – „CC”. Dokladne parametry opisano w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35110000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków, które muszą spełnić Wykonawcy w zakresie kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach