Przetargi.pl
Mycie zewnętrzne karoserii pojazdów służbowych jednostek Policji na terenie garnizonu śląskiego

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-038 Katowice, ul. J. Lompy
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 002 050, , fax. 322 002 060
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  ul. J. Lompy 19
  40-038 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 002 050, , fax. 322 002 060
  REGON: 27020829200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Mycie zewnętrzne karoserii pojazdów służbowych jednostek Policji na terenie garnizonu śląskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. Usługa dotyczyć będzie pojazdów osobowych, osobowo – terenowych oraz furgonów. Pojazdy te są pojazdami zarówno oznakowanymi jak też nieoznakowanymi. Szczegółowy opis warunków zamówienia został określony we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania: 2.1. Zadanie nr 1 Mycie pojazdów ze stanu: OPP Katowice, SPKP Katowice, Wydziałów KWP w Katowicach, Wydziału Konwojowego w Katowicach 2.2. Zadanie nr 2 Mycie pojazdów ze stanu SPPP Bielsko-Biała 3. Zamawiający przewiduje dla każdego pojazdu wykonanie usługi mycia maksymalnie 2 razy w miesiącu oraz usługi odkurzania 1 raz w miesiącu. Wykaz ilościowy pojazdów uprawnionych do mycia odpowiednio dla danej jednostki będzie załącznikiem do umowy. 4. Zamawiający wymaga, aby całoroczna myjnia była otwarta co najmniej 5 dni w tygodniu i co najmniej 7 godzin dziennie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 5. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii obejmującym m.in. następujące czynności: 5.1. mycie wstępne, 5.2. mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego, 5.3. płukanie, 6. Odkurzanie będzie polegało na: 6.1. odkurzanie wszystkich foteli, 6.2. wytrzepanie/odkurzanie dywaników 6.3. odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami) 6.4. odkurzanie powierzchni bagażnika 7. Zamawiający przewiduje realizację usługi mycia 2 razy w ciągu miesiąca na każdy z pojazdów oraz odkurzanie wnętrza pojazdu 1 raz w miesiącu. Usługi przysługujące poszczególnym pojazdom niewykorzystane w danym miesiącu mogą być wykorzystane przez inne pojazdy z danej jednostki. 8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował min. 1 stanowiskiem do mycia pojazdów o wysokości umożliwiającej mycie wszystkich typów pojazdów na terenie poszczególnych jednostek Policji. UWAGA! Zamawiający wymaga minimalnej wysokości 3,0 m i szerokości minimalnej 2,4 m, umożliwiającej mycie pojazdów marki Mercedes Sprinter. Myjnia Wykonawcy musi umożliwiać bezusterkowe mycie pojazdów wyposażonych w lampy zespolone i w oznakowanie policyjne 9. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po trasie od siedziby OPP/SPKP/KWP Katowice/Wydz. Konwojowy dla danego zadania. Adresy Komend właściwych dla danego zadania: 10.1. Zadanie nr 1 Mycie pojazdów ze stanu: OPP Katowice, SPKP Katowice, Wydziałów KWP w Katowicach, Wydziału Konwojowego w Katowicach 10.2. Zadanie nr 2 Mycie pojazdów ze stanu SPPP Bielsko-Biała 10. Zamawiający wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony na cały okres trwania umowy na kwotę co najmniej 50 000,00 złotych, od wszelkich zdarzeń, za które z uwagi na swoją działalność mógłby ponosić odpowiedzialność cywilną oraz za szkody materialne i niematerialne wraz z zobowiązaniem do okazania na każde wezwanie Zamawiającego aktualnej polisy OC. 11. Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca w oparciu o zestawienie załączone do faktury zawierającej numer rejestracyjny pojazdu, datę wykonania usługi, rodzaj usługi (mycie/odkurzanie), rodzaju pojazdu (osobowy/ osobowo-terenowy/ furgon), czytelny podpis kierującego pojazdem, wystawi fakturę Zamawiającemu wymienionego w umowie i przekaże odbiorcy usługi (KWP/KMP/KPP, SPKP, OPP i SPPP). Wzór zestawienia będzie załącznikiem nr 2 do umowy. 12. Zamawiający zastrzega, iż kierowca pojazdu służbowego przeznaczonego do mycia nie wykonuje żadnych czynności związanych z usługą poza prowadzeniem pojazdu służbowego na terenie myjni. 13. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XXIV SIWZ i we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 14. Na podstawie art. 29 ust. 3A ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące w zakres mycia pojazdów zgodnie z pkt. 5 były zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. Z 2014r., poz. 1502 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia , których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy. W przypadku kiedy Wykonawca będzie realizował usługę osobiście składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy. 15. CPV: 50.11.23.00-6 – Mycie samochodów i podobne usługi. UWAGA: Rozliczenie za zrealizowane usługi według bieżących potrzeb następować będzie wg cen jednostkowych każdej pozycji wskazanych w tabelach załącznika nr 1 do SIWZ – formularzu ofertowym. Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia dla każdego zadania. Cenę brutto obliczoną wg Rozdz. X SIWZ należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50112300-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty: 1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ UWAGA: a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach we wskazanych wyżej oświadczeniach b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Oświadczenie o odległości myjni od siedziby KWP/KMP/KPP/OPP/SPAP/SPPP dla danego zadania oraz godzinach otwarcia myjni złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Oświadczenie Wykonawcy czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania zamówienia Wykonawca wskaże zakres jaki będzie realizował przy jego/ich udziale wraz z podaniem firm oraz danych kontaktowych podwykonawców, którzy będą realizować ten zakres, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 5. Oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się ubezpieczyć na cały okres trwania umowy na kwotę co najmniej 50 000 tysięcy złotych, od wszelkich zdarzeń, za które z uwagi na swoja działalność mógłby ponosić odpowiedzialność cywilną oraz za szkody materialne i niematerialne wraz z zobowiązaniem do okazania na każde wezwanie Zamawiającego aktualnej polisy OC, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie. 6. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i treścią projektu umowy i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 7. Oświadczenie, że Wykonawca zdobył konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty. 8. Oświadczenie, że Wykonawca uważa się związany ofertą na czas wskazany w Rozdz. VII SIWZ. 9. Oświadczenie, że zaoferowana cena została obliczona zgodnie z rozdziałem X SIWZ i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 10. Oświadczenie Wykonawcy, że wykona przedmiot zamówienia w terminie określonym w punkcie II SIWZ 11. Oświadczenie Wykonawcy, że cena ofertowa została wyliczona zgodnie z dyspozycjami załączników do SIWZ. 12. Oświadczenie Wykonawcy, że wykona przedmiot zamówienia w terminie określonym w rozdz. II SIWZ i zgodnie z rozdz. I SIWZ. 13. Oświadczenie, że w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 14. Oświadczenie Wykonawcy, że wyraża zgodę na udostępnianie danych osobowych zawartych w ofercie 15. Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowana cena została obliczona zgodnie z rozdziałem X SIWZ i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 16. Zgodnie z art. 91 ust. 3A ustawy PZP Wykonawca jest zobligowany do oferty załączyć informację w formularzu ofertowym o następującej treści „Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór będzie* / nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach