Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2020-2021

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 42-360 Poraj, ul. Jasna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 145 251 , fax. 343 145 006
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Jasna 21
  42-360 Poraj, woj. śląskie
  tel. 343 145 251, fax. 343 145 006
  REGON: 54519400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poraj.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2020-2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje : - odśnieżanie dróg gminnych – całej szerokości jezdni, skrzyżowań , rozjazdów, wysepek przystankowych, placów gminnych a także zasp nawianych na drogi z pól. Przy odśnieżaniu skrzyżowań należy zwrócić uwagę na usunięcie śniegu z całego skrzyżowania (środka również) oraz w razie konieczności wywóz nadmiaru śniegu z miejsc wskazanych przez Zamawiającego - zgodnie z zał. nr. 1 do siwz - likwidację śliskości zimowej – Wykonawca usługę będzie świadczył tylko w przypadkach występowania zjawisk atmosferycznych – opadów śniegu, występowania śliskości czyli występowania zjawisk pogodowych kwalifikujących użycie sprzętu do odśnieżania, zwalczania śliskości , przy pomocy własnego sprzętu i przy użyciu własnych materiałów do likwidacji śliskości – stosownie do dyspozycji Zamawiajacego, - likwidację śliskości – poprzez posypywanie dróg piaskiem z 30 % dodatkiem soli, miejsc wskazanych przez sołtysów poszczególnych sołectw ( głównie skrzyżowań i stromych podjazdów) – przy szczególnych warunkach pogodowych, za wyraźną zgodą Zamawiającego. Mieszankę piaskowo-solną do posypywania zabezpiecza sam wykonawca, przy czym materiał musi być przygotowany wcześniej (przed przymrozkami) i do obowiązków wykonawcy należeć będzie odpowiednie przechowywanie materiału, zapobiegające jego zawilgoceniu i zamarzaniu. - wywóz nadmiaru śniegu – w razie konieczności z miejsc wskazanych przez Zamawiającego, -Utrzymanie zimowe obejmuje zarówno w dni robocze jak i świąteczne w każdej części zamówienia.: Zgarnięty śnieg nie może utrudniać ruchu pieszego lub kołowego. W przypadku wystąpienia ciągłych (nieprzerwanych) opadów śniegu, odśnieżanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby była zapewniona drożność przejść i przejazdów zapewniająca bezpieczeństwo komunikacyjne na terenach wyznaczonych do odśnieżania. 4. Zaleca się, aby Wykonawca w celu zdobycia wszystkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny usługi zimowego utrzymania dróg dokonał wizji lokalnej tych dróg gminnych na których będzie ona przeprowadzona. 5 Zimowe utrzymanie dróg gminnych ma na celu likwidację zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak opady śniegu i mróz wg standardu określonego w załączniku do Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 46 z dnia 25 października 1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych (Dz.U.2016 Poz.2022 )). 6.Realizując zakres zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do : a) stosowania Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 46 z dnia 25 .10.1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych (D.U. 2016 poz.2022), b) zapewnienia we własnym zakresie materiału do posypywania dróg celem usunięcia śliskości tj. piasku i mieszkanki piaskowo-solnej 30 % . c) prowadzenia stałych obserwacji warunków atmosferycznych i informowania Zamawiającego o potrzebie podjęcia działań dla utrzymania dróg gminnych w należytym stanie, d) Prace przy zimowym utrzymaniu dróg będą odbywały się każdorazowo na zlecenia – dyspozycje Zamawiającego , w zależności od sytuacji na drogach e) w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych w ciągu godziny podjąć akcję odśnieżania i posypywania na drogach gminnych po telefonicznym ustaleniu z przedstawicielem Zamawiającego zakresu i rodzaju usług do wykonywania, f) Wykonawca zobowiązuje się do 24 –godzinnej dyspozycyjności w stosunku do Zamawiającego w zakresie przyjęcia zgłoszenia usług objętych umową. g) całkowita likwidacja skutków pogarszania warunków atmosferycznych na drogach w ciągu 8 godziny od zaprzestania opadów, h) Wykonawca zapewni całodobowy kontakt – łączność dla Zamawiającego i)Wykonawca zobowiązany jest dysponować ( na każdy rejon) pojazdami mechanicznymi przystosowanymi do odśnieżania dróg z aktualnym ubezpieczeniem OC. j) Ciągłe utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym k) Wykonawca winien wykazać się pełną dyspozycyjnością całodobowo, niezależnie od dnia tygodnia. ł) Materiały do wytworzenia mieszaniny kruszyw naturalnych zakupuje Wykonawca. m)Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wynikłe w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia wyrządzone na mieniu lub zdrowiu osób trzecich i pokryje koszty roszczeń z tego tytułu. n) Technika odśnieżania nie może utrudniać ruchu pojazdów i pieszych. Powinna odbywać się na całej szerokości jezdni, aby nie powodować jej zwężenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach