Przetargi.pl
Muzeum Historii Przemysłu: Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne

Muzeum Historii Przemysłu ogłasza przetarg

 • Adres: 62860 Opatówek, ul. Kościelna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 618 626 , fax. 627 618 078
 • Data zamieszczenia: 2018-12-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Historii Przemysłu
  ul. Kościelna 1
  62860 Opatówek, woj. wielkopolskie
  tel. 627 618 626, fax. 627 618 078
  REGON: 128735700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.muzeum.opatowek.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Muzeum Historii Przemysłu: Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne”. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 2. Zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa (załącznik nr 11 do SIWZ). W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia przeprowadzone zostaną roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru (nr 35/A decyzją z 14.12.1964 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu), tj. dawnej fabryce sukna, obecnie Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku w zakresie obejmującym m.in.: 1) zmianę sposobu użytkowania zabytkowego skrzydła zachodniego z przeznaczeniem na cele muzealne, 2) przebudowę elewacji podwórzowej/dziedzińcowej i rozbudowę zabytkowego skrzydła zachodniego o pochylnie dla osób niepełnosprawnych oraz o klatkę schodową i windę towarowo-osobową, 3) przebudowę części pomieszczeń wnętrza zabytkowego skrzydła zachodniego, 4) remont i naprawę uszkodzonych elementów drewnianej konstrukcji dachowej wraz wymianą pokrycia dachowego na budynku zabytkowego skrzydła zachodniego, 5) remont zachowanych elementów drewnianej konstrukcji stropów zabytkowego skrzydła zachodniego, 6) remont elewacji wraz z wykonaniem nowej kolorystyki budynku zabytkowego skrzydła zachodniego, 7) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku zabytkowego skrzydła zachodniego, 8) montaż instalacji, 9) dostawa i montaż wyposażenia. 3. W ramach zamówienia Wykonawca: 1) przed przystąpieniem do realizacji prac związanych z remontem i konserwacją drewnianych elementów konstrukcji stropów i dachu oraz remontem elewacji opracuje dokumentację konserwatorską zawierającą wyniki badań konserwatorskich, program prac konserwatorskich dla realizacji planowanych prac przy zachowanych zabytkowych elementach budynku skrzydła zachodniego, która będzie podlegała zatwierdzeniu przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, 2) przed przystąpieniem do wymiany okien przedstawi prototypy przewidzianych do zamontowania okien do oceny komisji konserwatorskiej złożonej z przedstawicieli: Zamawiającego, Wykonawcy oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków, 3) opracuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 4. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót, czyli pracowników fizycznych (wykonujących roboty branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej), kierowców środków transportu, operatorów maszyn i urządzeń. 2) Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ppkt.1 nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, w tym kierownika budowy i kierowników robót. 3) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 4) W terminie 14 dni od zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności określone ppkt. 1, zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) wraz z wykazaniem m.in. imion i nazwisk pracowników, liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz stanowiska (zakresu wykonywanych czynności). 5) Ponadto w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczone za zgodność oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę zanonimizowanych, w sposób zapewniający ochronę danych osobnych pracowników, zgodnie z przepisami „RODO” (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawę swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016r, str. 1) (to jest w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników), imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. 6) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania wyjaśnień, oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu i dokonania ich oceny, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót, - w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzanie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 7) Sankcje z tytułu niespełnienia wymogu, o którym mowa w ppkt 1: f) w przypadku nie złożenia dokumentów, o których mowa w ppkt 4-5, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 Istotnych postanowień umowy, g) za oddelegowaniem do wykonywana prac na stanowiskach wskazanych w ppkt.1 osób niezatrudnionych na podstawie umów o pracę – w wysokości 0,05% kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 Istotnych postanowień umowy, za każdy stwierdzony przypadek. 5. Standardy jakościowe zostały określone w dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 11 do SIWZ. 6. Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz.1570 z późn. zm.) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. W przypadku użycia w załącznikach do niniejszej SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnioną uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ i jej załącznikach. 7. We wszystkich zapisach SIWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać (udowodnić) w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zastosowania materiałów równoważnych Zmawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych do dokumentacji technicznej (opracowanie własne zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę producenta, opis materiałów i ilość – niezłożenie takiego zestawienia oznacza, że Wykonawca zastosuje materiały i rozwiązania przyjęte w dokumentacji technicznej). Wskazane w kosztorysach ofertowych/dokumentacji projektowej nazwy materiałów /producentów poprzedzone wyrazem „np.” mają jedynie charakter przykładowy. Zaoferowanie produktu innego, w takim przypadku nie wymaga złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych. 8. Zaleca się dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej na terenie będącym przedmiotem niniejszego zamówienia i jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz pozyskania wszelkich informacji, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty. 9. Kody opisujące przedmiot zamówienia, zgodnie z CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 39150000-8 – Różne meble i wyposażenie. 10. Wykonawca udzieli co najmniej 5 letniej rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty (sporządzony wg formularza określonego w Rozdziale 1 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia). 2. Kosztorysy ofertowe z cenami netto za wykonanie robót w poszczególnych pozycjach. Wykonawca sporządzi kosztorysy ofertowe ściśle wg załączników nr 1-5 do SIWZ przy zachowaniu tej samej kolejności pozycji, tych samych opisów robót w poszczególnych pozycjach i ilości przyjętych robót. Cena ofertowa obliczona jako suma kosztorysów ofertowych powiększona o podatek VAT musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające z kosztorysów ofertowych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kosztorysy należy tak sporządzić, aby cena końcowa odpowiadała cenie oferty. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 4. Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, zawierające zakres czynności do których uprawnia, jeżeli nie wynika ono z dokumentów o których mowa w ust. XI pkt 3 ppkt 1 SIWZ. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 5. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp - załącznik nr 10 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach