Przetargi.pl
MOPR-III.3511.1.2019

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Próchnika
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 732 57 47,44 733 90 04,44 733 90 05,44 649 57 59,44 733 90 03 , fax. 44 732 57 47,44 733 90 04,44 733 90 05,44 649 5759
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  Próchnika 34
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 44 732 57 47,44 733 90 04,44 733 90 05,44 649 57 59,44 733 90 03, fax. 44 732 57 47,44 733 90 04,44 733 90 05,44 649 5759
  REGON: 004700898
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.piotrkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MOPR-III.3511.1.2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Podaruj Radość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 01 – IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne: I część: „Wsparcie psychologiczne” II część: „Wsparcie pedagogiczne” III część: „Wsparcie z zakresu profilaktyki uzależnień” IV część „Wsparcie prawne” V część „Wsparcie logopedyczne” VI część „Wsparcie korepetytora matematyki” VII część „Wsparcie korepetytora języka angielskiego”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79111000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach