Przetargi.pl
dostawa mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy ogłasza przetarg

 • Adres: 99-100 Łęczyca, Zachodnia
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 24 388 2601 wew. 205 , fax. 24 388 2264
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy
  Zachodnia 6
  99-100 Łęczyca, woj. łódzkie
  tel. 24 388 2601 wew. 205, fax. 24 388 2264
  REGON: 610320540
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozleczyca.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostarczeniem do ZOZ w Łęczycy artykułów spożywczych w postaci mięsa wołowego, wieprzowego oraz drobiowego oraz produktów mięsnych z nich pochodzących w ilościach i asortymencie wyszczególnionym w załączniku nr 8a i 8b do SIWZ. Przedmiot przetargu określony został następująco: zadanie 1 – mięso i produkty mięsne - wg zestawienia z załącznika nr 8a, zadanie 2 – drób - wg zestawienia z załącznika nr 8b. W cenę jednostkową mają być wkalkulowane wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku z zakupem i dostawą towaru do magazynu Kuchni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy przy ul. Zachodniej 6. Zamówiony towar należy dostarczać nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu w ilości i asortymencie zgodnym ze składanymi zamówieniami cząstkowymi. Dostawy powinny odbywać się nie później niż 24 godziny od chwili zgłoszenia zamówienia, loco magazyn Kuchni Zamawiającego, na koszt i ryzyko sprzedającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium przetargowe zostało wyznaczone na kwotę 6 500,-zł (słownie złotych: sześć tysięcy pięćset). W przypadku składania ofert częściowych na każde z zadań ustala się następującą wartość wadium: Zadanie 1 – 5 000,-zł Zadanie 2 – 1 500,-zł Wadium ma być wnoszone na zasadach określonych w art. 45 Ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów odnoszących się do tych podmiotów: a) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt b Ustawy (wg zał. Nr 3 do SIWZ), b) dokumentów dotyczących w szczególności: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 2. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: a) opis sposobu przechowywania i dystrybucji towaru. pozostającego w ofercie Wykonawcy, b) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że warunki produkcji, przechowywania i dystrybucji towaru

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach