Przetargi.pl
„Montaż wyposażenia oraz niwelacja terenu w ramach realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina – etap I” w Zduńskiej Woli”

Miasto Zduńska Wola ogłasza przetarg

 • Adres: 98-220 Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 825 02 00 , fax. 43 825 02 02
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Zduńska Wola
  ul. Stefana Złotnickiego 12
  98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie
  tel. 43 825 02 00, fax. 43 825 02 02
  REGON: 59842800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdunskawola.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Montaż wyposażenia oraz niwelacja terenu w ramach realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina – etap I” w Zduńskiej Woli”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: 1) CZĘŚĆ I: Montaż małej architektury wokół zbiornika Kępina przy istniejących ciągach pieszo - jezdnych: a) Montaż ławek z oparciem – 23 szt. b) Montaż ławek z bez oparcia – 11 szt. c) Montaż ławek łukowych bez oparcia – 6 szt. d) Montaż kosza na śmieci – 10 szt. e) Montaż - Altana parkowa wg wzoru w projekcie – 2 szt. f) Montaż - Grill parkowy wg wzoru w projekcie – 2 szt. g) Montaż - Stoliki piknikowe wg wzoru w projekcie – 7 szt. h) Montaż - Psi pakiet (kosz z dystrybutorem woreczków na psie nieczystości) – 4 szt. i) Montaż znaków - 6 znaków typu C 16/13 j) Montaż Tablic informacyjnych – 2 szt. (wraz z regulaminem) k) Montaż stojaków na rowery – 6 szt. l) Wykonanie dodatkowego utwardzenia pod ławki – 2 szt. o wym. 2m x 1m – we wskazanym miejscu przez Zamawiającego (nawierzchnia z kostki dopasowanej do istniejącej). Uwaga: Zmienia się materiał małej architektury – ze stali nierdzewnej z elementami drewnianymi, przewidziany w projekcie, na stal ocynkowaną i malowaną proszkowo z elementami drewnianymi. Pozostałe parametry pozostają bez zmian. Mała architektura będzie montowana w mniejszej ilości niż przewiduje projekt, lokalizacja ustalana w trakcie realizacji z Zamawiającym. Kosze wraz z dystrybutorem woreczków na psie nieczystości – wykonany ze stali malowany proszkowo. 2) CZĘŚĆ II: Wykonanie niwelacji terenu, poprzez wykonanie wymiany gruntu w 18 miejscach o średnicy ok. 400 mm, na kruszywo naturalne frakcji 8/32 w osłonie zabezpieczającej przed zamulaniem– ok. 4,00 m3 +- 10% - oraz wyprofilowanie terenu wraz z posianiem trawy wzdłuż ulicy Zduńskiej – ok. 360 m3 +- 5%– długość ok. 300 m i szerokość ok 3m, a także wyrównanie i wyprofilowanie terenów przyległych – ok. 600 m2 +-5%, wskazanych przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do przetargu Zamawiający zachęca do udziału w wizji lokalnej, która odbędzie się dnia 21.05.2019r. Udział w wizji lokalnej należy zgłosić pod nr telefonu: 43 8250274. 2. Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych objętych zakresem umowy, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223800-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 300,00 PLN (słownie: trzy tysiące trzysta złotych) przed upływem terminu składania ofert z czego: w części 1 – 2 500,00 zł; w części 2 – 800,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Uwaga! Wadium wnoszone w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w pkt 2 ppkt 5), należy zdeponować przed upływem terminu składania ofert w Kasie Urzędu Miasta Zduńska Wola (budynek nr 4, parter, pokój nr 411). Z treści tych dokumentów musi wynikać bezwarunkowe, (na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. Wyżej wymienione gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych. Ponadto wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, co oznacza, że dochodzenie roszczenia z tytułu zapłaty wadium nie może być utrudnione, w szczególności poprzez rozumienie terminu, w którym żądanie zapłaty Zamawiającego powinno dotrzeć do Gwaranta lub Poręczyciela jako terminu ważności gwarancji i poręczeń. Terminu, w którym żądanie zapłaty Zamawiającego powinno dotrzeć do Gwaranta lub Poręczyciela musi dawać możliwość realnego zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z Gwarancji lub Poręczenia w przypadku zaistnienia w terminie związania ofertą któregokolwiek z przypadków, o których mowa w art 46 ust. 4a i 5 ustawy. Termin ten musi uwzględniać w szczególności czas niezbędny na dostarczenie pisemnego żądania zapłaty Zamawiającego do Gwaranta lub Poręczyciela. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy Zamawiającego: Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli Nr konta 81 9279 0007 0071 1166 2000 0120. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium, zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy. 6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania oferta, określony w rozdziale IX SIWZ. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy. 8. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 4 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Informacja o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty), a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik — także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcę. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy załączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach