Przetargi.pl
Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla budynku DPS w Wierzbicy ul. Sienkiewicza 37

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 26-680 Wierzbica, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486 182 059 , fax. 486 182 059
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Sienkiewicza 37
  26-680 Wierzbica, woj. mazowieckie
  tel. 486 182 059, fax. 486 182 059
  REGON: 31041000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpswierzbica.finn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla budynku DPS w Wierzbicy ul. Sienkiewicza 37
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w przedmiarze, kosztorysie ofertowym i specyfikacji technicznej, które stanowią załącznik do SIWZ. 3. Z uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający zachęca Wykonawcę do dokonania wizji lokalnej w dni powszednie (od poniedziałku do piątku), w godz. 8:00 - 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Krystyną Sypek - osobą odpowiedzialna za realizację zadania. W czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia, odsyłając Wykonawców do składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ. Wobec przyjęcia przez Zamawiającego w przetargu zastosowania art. 29 ust. 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych klauzuli społecznej Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudniać na podstawie umowy o pracę osoby świadczące pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy związaną z wykonywaniem czynności fizycznych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu, zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 500,00 zł. 2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy DPS w Wierzbicy: BNP PARIBAS 30 1600 1462 1028 1271 8000 0006, z dopiskiem: wadium, przetarg nieograniczony, DPS.271.14.2019 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający: 1) zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został załączony do oferty. 6. Wnoszona gwarancja lub poręczenie musi mieć charakter samoistny, nieodwołalny i bezwarunkowy (płatny na pierwsze żądanie) i musi obejmować cały okres związania ofertą i zawierać w swojej treści postanowienia wynikające z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, tj. 7. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 8. Wadium wniesione w pieniądzu będzie przechowywane przez Zamawiającego na rachunku bankowym. Zwrot wadium wniesionego w pieniądzu następuje wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniesie wadium lub wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli: 1) Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 4) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa wart. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa wart. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa wart. 87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 11. Wadium zgodnie z art. 46 ust. 1 a i 2 ustawy Pzp zostanie zwrócone; l) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt.16.10 ppkt 4 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach