Przetargi.pl
Wykonanie (montaż) instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze budynku siedziby RDLP w Radomiu, w skrzydle od strony ul. 25 Czerwca

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. 25 Czerwca
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 385 60 00 , fax. 48 385 60 01
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
  ul. 25 Czerwca 68
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 48 385 60 00, fax. 48 385 60 01
  REGON: 67008079600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radom.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie (montaż) instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze budynku siedziby RDLP w Radomiu, w skrzydle od strony ul. 25 Czerwca
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku biurowym RDLP w Radomiu w zakresie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze budynku siedziby RDLP w Radomiu, w skrzydle od strony ul. 25 Czerwca. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Instalacje sanitarne 2) Instalacje elektryczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331220-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca wniesie jako zabezpieczenie swojej oferty wadium w wysokości 7.000,00 PLN (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kosztorys ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach